Krajinná sféra Země

Krajinná sféra Země

Části zemského povrchu kolem nás nazýváme krajinou. Všechny výtvory lidí a např.
hory, lesy, řeky tvoří krajinnou sféru – zemský obal.
Krajina před příchodem našich předků byla jiná, čistší a nepřetvořená. Lidé ji odlesnili,
změnili vodní toky, postavili silnice a města, poškodili přírodu a nechali vymřít množství
živočišných druhů. Nyní si již lidstvo uvědomuje, že přírodu je třeba chránit.
Členění krajinné sféry Země:
Krajinná sféra Země se dělí na:
1) přírodní složku krajiny
2) člověkem vytvořenou složku krajiny

Přírodní složka se nazývá fyzicko-geografická sféra – patří do ní živá a neživá příroda.
Člověkem vytvořená složka se nazývá socioekonomická sféra – patří do ní výtvory lidské
společnosti.

Složky přírodní sféry Země:

Litosféra – pevný (kamenný) obal Země
Atmosféra – vzdušný (plynný) obal Země
Hydrosféra – vodní obal Země
Pedosféra – půdní obal země
Biosféra – živý (živé organismy) obal Země

reklama