Obyvatelstvo světa – rozdělení podle věku, pohlaví a zaměstnanosti

Obyvatelstvo světa - rozdělení podle věku, pohlaví a zaměstnanosti

Rozdělení podle věku:
Obyvatele dělíme do tří skupin:
a) předproduktivní (do 15 let)
b) produktivní (od 15 do 60 – 65 let)
c) poproduktivní (nad 60 – 65let)

Podle údajů o věku obyvatel dané země můžeme sestavit věkovou pyramidu. Pro každou zemi je jiná. Přesto vykazují pyramidy shodné rysy pro určitý typ zemí. Země rozvojové (především africké a latinskoamerické a jihoasijské) mají velmi velký podíl dětí. Základna jejich pyramidy je proto velmi široká. Prudce se zužuje k vrcholku. Lidé se nedožívají příliš
vysokého věku. Země vyspělá (Evropa, Japonsko, Severní Amerika) nyní řeší problém s nedostatkem dětí a se zvyšujícím se počtem starých lidí. Nejvíce mají obyvatel v produktivním věku. Rodí se více chlapců – podíl přibližně 48 děvčat a 52 chlapců na 100 porodů. V pubertě se podíl vyrovná. Ženy se dožívají vyššího věku z několika důvodů: méně riskují, žijí zdravěji, méně často páchají sebevraždy, roli hraje i genetika.

Zaměstnanost obyvatelstva:
Obyvatelstvo v produktivním věku se dělí na ekonomicky aktivní (činné) a ekonomicky pasivní (nečinné). Aktivní – práce v zemědělství nebo lov – tzv. primární sféra, – práce v průmyslu – tzv. sekundární sféra a dopravě (školy, banky, zdravotnictví, kultura aj.) – práce ve službách – tzv. terciární sféra.

Podíl ekonomicky aktivních obyvatel se liší nejen podle oblastí a zemí, ale také podle pohlaví. Mužů je zaměstnaných mnohem více než žen. Nejvíce lidí v primární sféře pracuje v ekonomicky málo vyspělých zemích (Afrika). V sekundární sféře je nejvyšší zaměstnanost v zemích středně vyspělých (např. Jižní Amerika). Nejvyspělejší země světa mají až 60% obyvatel zaměstnáno ve službách. – Do skupiny pasivních obyvatel řadíme studenty, nezaměstnané, plně invalidní osoby, ženy i muže na mateřské dovolené, ženy v domácnosti.

reklama