Vnější činitelé

Vnější činitelé

Na zemský povrch působí nejen vnitřní činitelé, ale i činitelé vnější.
Jsou to: – voda, vítr, teplota, rostliny, živočichové a člověk.
Tito činitelé způsobují rozpad hornin, Tento proces nazýváme zvětráváním. Zvětrává
matečná hornina, na konci procesu jsou zvětraliny.

A) Působení vody:
1) Dešťové
– voda se může sloučit se zplodinami a vznikne „kyselý déšť“. Ten
naleptává horninu. Ta se drolí. Voda může horninu i rozpustit – např.
ve vápenci vznikají krasové jevy.

2) Tekoucí
– voda ohlazuje a přenáší kameny, písek, vymílá koryta do tvaru V, tvoří údolí – tomuto jevu říkáme říční eroze. V ústí řeky naplavuje nánosy písku a bahna. Může způsobit i sesuvy půdy.

3) Zmrzlé
– působením ledu v puklinách skal dochází k jejich pukání. Ledovce v horách obrušují při svém posunu do údolí skalní podklad a tvoří údolí tvaru písmena U. Ledovce přenášejí kameny a suť do nižších poloh, tvoří z ní valy, nazývané morény a bludné balvany. V prohlubních jsou po ústupu ledovce zůstávají ledovcová jezera (oka, plesa)

B) Působení větru:
Vítr unáší materiál, obrušuje skály a ukládá. Odnos a obrušování nazýváme erozí. Typická je pro suché oblasti světa – pouště. Zde se tvoří skladní okna a písečné přesypy – duny. Větru staví člověk do cesty větrolamy (např. aleje topolů)

Působení větru

C) Působení teploty:
Změny teploty způsobují pukliny a
rozpad skal.
D) Působení rostlin:
Rostliny rozrušují půdu svými kořeny (ale některé i zpevňují) a naleptávají
povrch skal.
E) Působení živočichů:
Činností mořských korálů vznikají korálové ostrovy (atoly). Zvířata narušují
povrch svými norami, hrabáním při hledání potravy, jejich pohyb může
způsobit sesuvy.
F) Působení člověka:
Člověk těží nerostné suroviny, lesy, buduje přehradní nádrže, přetváří koryta
řek. Jeho činností vymřelo již velké množství organizmů.

reklama