Babylonie

 
 • Neboli Babylonská říše
 • Jižní Mezopotámie
 • Eufrad a Tigris
 • 2. tisíciletí př. n. l.

Politická organizace:

 • 2000 let př. n. l. žijí v podobě kmenů a městských států
 • Od 18. stol př. n. l. centralizace
 • Důraz na zemědělství (bylo vyspělé)
 • Dálkový obchod
 • Staroorientální despocie
 • Hl město = Babylon
 

Starobabylonská říše

 
 • 18. - 17 stol. př. n. l.
 • Do popředí se dostává město Babylon - politický a vojenský hegemon
 • Nejvýznamější panovník = Chammurapi (1792 - 1750 př. n. l.)
 • Vytvořil závazná pravidla, podle kterých se Babylonie řídila
 • Správní a právní reformy, podle kterých vládl 

Správní reformy:

 • Věnují se organizaci daného státu
 • Rozdělujje stát na územně-správní jednotky (okresy) - v čele je úředník, který plní panovníkovu vůli - jednodušší správa státu

Právní reformy:

 • Sjednocení práva - celá říše organizována podle jednotlivých právních norem
 • Kodifikace práva = sepsání práva - výsledek = zákoník (kodex)
 • 1780 př. n. l. Chammurapiho zákoník - nejstarší dochovaný zákoník
 • Předtím zvykové právo
 • Chammurapiho zákoník na kamenné stéle (kamenném sloupu) - nahoře je reliéf Chammurapiho sedího na trůnu, můžeme ho vidět v muzeu Louvre v Paříží

Obsah Chammurapiho zákoníku:

 • Chammurapiho zákoník přesně vymezil postavení lidí ve společnosti
 • Lepší organizace
 • Společnost rozdělena na 3 společenské vrstvy

1) Awilové (Awilum)

 • Nejvyšší vrstva
 • Svobodní plnoprávní lidé
 • Nejvyšší hodnostáři ve státě
 • Největší počet práv (oko za oko, zub za zub) - trestalo se podle odvety

2) Muškéni

 • Lidé osobně svobodní, ale nemají plná práva
 • Nejsou trestáni podle odvety, ale jsou na ně uvaleny snakce (sankce byly přesně vymezeny)
 • Nejpočetnější

3) Otroci

 • Lidé nesvobodní, bezprávní
 • Nepříliš početní
 • Bráni jako majetek, jako věc
 
 • 16. stol. př. n. l. útoky nepřátelských kmenů (Chtité)
 • 1595 př. n. l. rozvrátili Starobabylonskou říši - Chetité nezakládají na místě Babylonie svou říši
 • Vytvořili říši v oblasti Malé Asie (do 12. stol př. n. l.)
 • Chetitština = Indoevropský jazyk - 1917 rozluštěno chetitské písmo - rozluštil ho Český orientalista Bedřich Hrozný
 • Hlavníměsto = Chattušaš
 • 12. stol př. n. l. říše zničena mořskými národy
 

Středobabylonská říše

 
 • 15. - 13. stol. př. n. l.
 • Nepříliš významná úloha
 • Babylon se dostává do popředí
 • Nepodniká expanzivní výpravy
 • Rozvoj dálkového obchodu
 • 1235 př. n. l. vyvrácena Asyřany - podléhá jim
 

Novobabylonská říše (Chaldejská říše)

 
 • 7. stol. př. n. l. (626 - 539 př. n. l.)
 • Patří mezi nejvýznamější období
 • Centrum = Babylon
 • Nové kmeny - Chaldejci
 • 626 v - vyhnáni Asyřané
 • Nejvýznamější panovník Nabukadnesar II. (vládl: 605 - 569 př. n. l.)
 • Vrchol Novobabylonského období - expanze na východ od Středozemního moře
 • Dobyl Palestinu (589 př. n. l.)
 • 587 př. n. l. dobytí Jeruzaléma - 1. poničení Šalamounova chrámu
 • Tzv. Babylonské zajetí židů - monho židů utíká do celého světa = diaspora
 • Existuje do roku 539 př. n. l. - poraženi Perskou říší - dobývají Jeruzalém a vyvracejí Novobabylonskou říši - interpretuje se to jako osvobození židů
 • Palestina se stává součástí Perské říše

Kultura:

 • Vyspělé písemnictví - mýtus o stvoření světa
 • Vyspělá architektura - chrámové stavby, součástí chrámů jsou zikkuraty, Babylonská věž (Hospodin spletl stavitelům jazyky, takže mluvil každý jinak a nemohli se spolu domluvit)
 • Div sveta = Semiramidiny zahrady