Egypt

 
 • Charakteristika - pro Egypt ve všech obdobích stejná

Geografické podmínky:

 • Na severu pobřeží Středozemního moře, na východě Rudé moře
 • Hlavní říční tok = řeka Nil
 • Nudlovitý tvar - zejména podél řeky Nil (délka 1000 km)
 • Nejhustěji obydlena delta Nilu
 • Dělí se na Dolní (na severu) a Horní (na jihu) Egypt
 • Suroviny: bohatý na suroviny,není problém s řemeslnou výrobou, stavební látky, zásoby drahých kovů

Zemědělství:

 • Velicé příznivé podmínky - sklízejí dvakrát do roka
 • Patří mezi nejvyspělejší oblasti světa
 • Nil označován za životodárný Nil
 • Zavlažovací a odvodňovací kanály - jsou připraveni na doby záplav i sucha
 • Díky záplavám se obohacuje zemědělská půda
 • Pěstování zeleniny (hlavní způsob obživy), ovoce (např. hodně oblíbená granátová jablka), luštěniny, obiloviny
 • Jednoduché nástroje - dřevěný/železný hák
 • Chov zemědělských zvířat: chov ovcí, oslů, skotu (hlavěn Dolní Egypt)
 • Rybolov po celé délce Nilu, nejvíce na severu u Střředozemního moře

Řemeslo:

 • Vyspělé
 • Např. těžeřství (kovy, kámen, dřevo)
 • Stavební ruch - díky dostatku stavebních materiálů
 • Textilní řemeslo - zpracování látek (plátenictví - plátno, luxusní látky)
 • Umělecká řemesla: šperkařství ,kovotepectví, kovolitectví, v menším množství výroba zbraní
 • Točená, glazurovaná, bohatě a výrazně zdobená keramika
 
 • Závislí na obchodu - obchod převážně Středozemní a Rudé moře
 • Námořní velmoc
 • Dříve typický výměnný obchod - převážně za měď, později za dřevo
 

Politický vývoj:

 
 • Od 4. tisíciletí př. n. l. do 1. století n. l.
 

Predynastické období:

 
 • Od počátku formování Egypta
 • Nevystupují konkrétní vládnoucí dynastie
 • Formují se sociální vrstvy
 • Formují se základy
 • 4. - 3. tisíciletí př. n. l.
 • Egypt existujev podobě Horního a Dolního Egypta

Dolní Egypt:

 • Spíše zemědělská oblast
 • Delta Nilu, Fajjúnská oáza
 • Pomaleji se vyvíjí spoječnost

Horní Egypt

 • Oblast středního Nilu
 • Spíše zaměřeni na řemeslo
 • Pastevectví - větší množství oáz
 • Převládá i lov

Společnost:

 • Hodně rozvrstvená
 • Hodně sociálních vrstev
 • Spojeno s dělbou práce
 • Existovali různí panovníci
 • Základem - vesnické občiny = nejstarší způsob správy - správa pomocí vesnického kolektivu - později narůstají majetkové rozdíly = formování majetkové vrstvy - rodí se funkce vládců
 • Po sjednocení bude jeden vládce

"Pyramida" společnosti:

1) Faraon

 • Vnímán jako ztělesnění bohů

2) Královští úředníci

 • Byrokracie = úřednický aparát
 • Podílejí se s panovníkem na vládě - faraon se obklopuje členy své rodiny
 • Vezír = jakási pravá ruka faraonaa, královští pokladníci, dohlížiteli nad všemi stavbami ve státě

3) Správci krajů

 • Nómy = kraje, územě-správní jednotky
 • Určuje je fraon, aby vládli v krajích
 • Palácové hospodářství, vybírají daně, soudci atd.

4) Písaři

 • Velice často jediní lidé, kteří ovládali písmo, čísla atd.
 • Plnili i fci. stavitelů a architektů
 • Nejdůležitější úředníci u dvora

5) Kněží

 • Důležitou ideologickou oporou faraona - utvrzování obyvatelstva o božském původu panovníka
 • Udržovali kázeň a bázeň (poslušnost a strach)
 • Jediní, kteří mohli vstoupit do Egyptských svatostánků (chrámů)
 • Chrámy = centra vzdělanosti

6) Vojáci

 • Zajišťují klid v zemi
 • Ochrana země před cizími nájezdníky

7) Řemeslníci

 • Osobně svobodní
 • Povinnost odvádět daně, dělat práce atd.
 • Sochaři, právníci, lékaři apod.

8) Zemědělci

 • Povinné odvody vůči státu
 • Rekrutují se z nich dělníci

9) Otroci

 • Nesvobodní
 • Pocházejí většinou z expanzivní politiky
 • Dělají nejtěžší práce
 
 • Na konci archaického období sjednocení Horního a Dolního Egypta - sjednotitelem se stal faraon Meni
 • Meni položil základyy faraonské moci ve státě, zakládá město Mennofer (Menfis) - později sídelní město faraonů
 

Stará říše Egypta

 
 • 2700 - 2180 př. n. l.
 • Faraon Džoser - nechal postavit 1. egyptskou pyramidu - nestarší pyramida (Džoserova pyramida)
 • Vzniká také největší egyptská pyramida tzv. Chefuova (Cheopsova) pyramida
 • Položeny základy egyptského náboženství - polyteismus (existují i regionální božstva)
 • Formuje se kult nejvyššího boha Ra [Ré]
 • Usíres = bůh podsvětí
 • Vznikají posvátné a náboženské texty - připravují člověka na smrt (usnadňují jim cestu do posmrtné říše) - např. Knihy rakví (pohřební texty)
 • Na konci říše problémy dynastického řádu - boj potomků o moc => dynastická krize - oslabená moc Egypta
 • Vymyšlena funkce správce Horního Egypta (volený úředník) - správce a šlechta získávají moc => moc faraonů se zmenšuje
 • 2180 př. n. l. zaniká - rozpadem Egypta začíná První přechodné období
 

První přechodné období

 
 • Končí ještě ve 3. tisíciletí př. n. l.
 • 2040 př. n. l. obnoveno sjednocení Egypta
 • Ve městě Véset se formuje nová vládnoucí dynastie
 

Střední říše

 
 • 2040 - 1786 př. n. l.
 • Zakaldatel faraon Inintuhotep
 • Hlavní město = Véset
 • Vnitřní reformy
 • Důraz na stabilizaci státu
 • Podpora zemědělství
 • Důraz na obranu Egypta (Egypt pod útoky okolních nepřátelských kmenů z Núbie, Libie, Sinaje
 • Vystavovány tzv. Vládcovy zdi (soustava pohraničních pevností)
 • Reforma otázky nástupnictví - snaha zabránit dynastické krizi = vytvořena funkce spoluvladaře (faraon si zvolil nástupce ještě za svého života)
 • Posílení dálkového obchodu - z Egypta se stává obchodní mocnost - nejdůležitější oblastí = středozemní moře
 • Navázání obchodních styků s Krétou (Řeckými ostrovy)
 • 18. stol. př. n. l. - vnitropolitické problémy - vladaři mají problém se šlechtou
 • Do Egypta ze severu začínají pronikat kočovné kmeny Hyksósů (kmen Hyksů) - porážejí několikrát Egyptskou armádu. Hyksové používají jízdní lučištníky, dvoukoláky (válečné vozy)
 • Egypt je Hyksósy rozvrácen
 

Druhé přechodné období

 
 • Tzv. období Hyksů
 • Hyxósové převzali egyptský způsob života
 • Hyksové posilují a obohacují Egyptskou armádu
 

Nová říše

 
 • 1560 - 1080 př. n. l.
 • Nejvrcholnější období Egyptských dějin
 • Silné vládnoucí dynastie
 • Egypťané svrhli panství Hyksósů
 • Do čela se dostává město Veset
 • První panovník = faraon Ahmos I. - obnovil vládu egyptských faraonů, stabilizace egypta
 • Egypt = jeden z nejmocnějších států tehdejšího světa

Faraonka Hatšepsovet

 • Vládla v 15. stol. př. n. l.
 • Faktická vládkyně Egypta - stává se regentkou svého syna (regentská vláda = vláda za nezletilého následovníka trůnu)
 • Její syn (následník trůnu) = Thutmose II.
 • Rekonstrukce Egyptských měst, chrámů
 • Hatšepsovet vládla20 let, nechtěla se vlády vzdát - Thutmose III. jí musel odstranit
 • Navazuje ochodní styky
 • Neusiluje o expanzi - zaměřuje se na revitalizaci Egypta

Thutmose III.

 • Expanzivní politika
 • Buduje především silnou armádu
 • Snaha o rozšíření území Egypta
 • Podmanění Núbie (jižně od Egypta)
 • Podmanění území východního pobřeží Středozemního moře, podmaňuje si říši Mittani, dostává se do Malé Asie až k Eufradu
 • Ekonomická a hospodářská krize - zaapomíná na vlastní stát, soustředí se pouze na armádu, v Egyptě se proti němu buduje opozice - využívají toho především kněží (kněžská opozice proti panovníkovi)
 • Kněží získávají moc na úkor panovníka - velká část pozemků spadá pod kněží a chrámy - pozvolný přechod k chrámovému hospodářství
 • Krize o moc mezi kněžskou a vládnoucí vrstvou

Amenhotep IV.

 • Nedochovali se témeř žádné prameny
 • Poštvalsiproti sobě většinu Egypta
 • Náboženský reformátor - zakazuje polyteismus
 • Všichni Egypťané musí uznávat pouze boha slunce Atona
 • Amenhotep si mění jméno na Achnatona
 • Zakládá  nové sídelní město Achetaton
 • Boří chrámy starých bohů
 • Nutí nahradit celoegyptská božstva regionálním božstvem
 • Nezabývá se domácí ani zahraniční politikou
 • Egypt nevěnuje pozornost svým spojencům - spojenec říše Mittani dobyta Chetity
 • Velká opozice - vystupuje proti němu i armáda - Achnaton (Amenhotep) je zavražděn
 • Zaniká kult boha Atona
 • Jeho manželka královna Nefertiti (pokládána za nejkrásnější egypťanku)se přidává na stranu opozice vůči Achnatonovi
 • 1912 objevena hrobka Nefertiti
 • Po smrti Achnatona nastupuje na trůn jeho syn Tutanchamon

Tutanchamon

 • Nastupuje na trůn v 9 letech - na začátku regentská vláda - sestává se z vysokých vojenských hodnostářů - vládne Haremheb
 • Tutanchamon umírá v 17/18 letech
 • Nejčastěji se uvádí, že umírá na pád z koně
 • Podle 2. teorie byl otravován
 • Nikdy se nedostal k vládě
 • dochovala se jeho hroka - objevenav roce 1922 - známý je sarkofág, který je vykládán zlatem, na obličeji měl posmrtnou masku
 • Po Tutanchamonově smrti zůstává vláda v rukou Haremheba

Haremheb

 • Nastupuje tzv. vojenská dynastie
 • snažil se obnovit pořádek v zemi, snaha posílit královskou (faraonskou) moc
 • Vybral si nástupce, je zakladatelem Ramesovské dynastie
 • Jeho nástupce = Ramess II. Veliký

Ramess II. Veliký

 • Egypt se opět stává velmocí
 • Obnovuje expanzivní politiku - především do oblastí východního Středozemního moře (Blízký východ) a do Malé Asie - bo s říší Chetitů - 80. léta 13. století př. n. l. bitva u Kadeše - vznikla zde nejstarší dochovaná mírová smlouva, jsou tam vymezeny podmínky míru a zavázání vzájemné pomoci. Řeší se tam i problematika otroctví (výměna otroků, pokud utečou z jedné spojenecké země do druhé spojenecké země)
 • Ramess II. pojal za menželku dceru Chetitského krále

Rames III.

 • Poslední panovník Střední říše egyptské
 • Snaží se pokračovat v expanzivní politice
 • Egypt na severu pod útokem mořských národů (označování nepřátel, kteří útočí z moře, ale i národy, které se formovali na ostrovech) - útočí např. Thrákové
 • Ramessovi III. se je daří udržet pod kontrolou a odráží je
 • Ze zajatců nedělá otroky, ale dělá z nich své žoldnéře - Egyptská armáda se stává armádou cizineckou
 • Oslabena síla Egypta na úkor cizinců
 • Kulturní rozkvět: sochy a sochařské reliéfy Nefertiti, rozvoj písemnictví - stavba knihoven (vzniká i diplomatická knihovna)
 • Po jeho smrti dochází k rozpadu Egypta na několik samosprávných celků pod nadvládou kněžích, kteří si udržují vládu nad obyvatelstvem
 • Decentralizace - postupný rozpad Egypta (moc v rukou úředníků)
 • 8. století př. n. l. Egypt ohrožován cizími nájezdníky z oblasti Sýrie - rozpad Střední Egyptské říše - počátek přechodného období - příchod Novoasyřanů
 

Přechodné období (Novoasyrská říše)

 
 • Sais - politická kultura
 • Saijská dynastie - potupění Egypta (stále cizí panovníci) => povstání proti vládě
 • Znovucentralizace Egypta
 • Sájská dynastie = zakladatelé Pozdní říše
 

Pozdní říše

 
 • Během 6. stol. př. n. l. Asyřané z Egypta vyhnáni - do Egypta se tlačí Perská říše
 • Peršanům se podařilo dobýt Egypt v roce 525 př. n. l. v bitvě u Pelusia
 • Zaniká vláda Asyřanů - Egypt se stává perskou satrapií - potlačování Egyptské kultury a Egyptského obyvatelstva - Egypťané se sice bouří, ale Egypt "osvobodil" až okolo 321 př. n. l. Alexandr Veliký - Alexandr vítán jako osvoboditel
 • Egypt se stává součástí říše Alexandra Velikého, Alexandr = kosmopolitní člověk (bral lidi a národy jako rovné)
 • Alexandr uznával Egyptskou kulturu, hodnoty, normy - obohatil a ukázal  jim Řeckou kulturu - smíšení Řecké a orientální kultury
 • Alexandr zakládá v Egyptě město Alexandrii
 • 323 př. n. l. Alexandr Veliký umírá - rozpad jeho říše
 • V Egyptě boj o moc
 • 305 př. n. l. se krize v egyptě vyřešil, moc nad Egyptem získal bývalý velitel Alexandrovi ochranky - diadok Ptolemaios I.

Ptolemaios I.

 • Zakládá poslední vládnoucí dynstii v Egyptě
 • Obnovil autoritu faraonů
 • Po vzoru Alexandra Makedonského  respektoval Egyptskou kulturu - vládnul jako Egypťan
 • Kulturní mecenáš - podporovatel umění, snaha o rozvoj umění, snaha o propojení Řecké a Egyptské kultury
 • Rozvoj města Alexandrie - na přelomu 4. a 3. stol. př. n. l. stává se jedním z nejvýznamějších měst
 • Alexandrijská knihovna = největší knihova - uchováno celé dílo Aristotela
 • Maják na ostrově faros = jeden ze 7 divů světa
 • 3. - 2. stol. př. n. l. problémy Egypt orientální mocnost, na západě politický konkurent Řím. Řím = hegemon, Ptolemaiovci vládnou v Egyptě až po rozpad Egypta, ale jsou dosazováni Římany

Ptolemaios XIII.

 • Bratr Kleopatry
 • Snaží se o nezávislost na Římu (Řím v období prvního triumvirátu)
 • Do Egypta utíká Caesarův odpůrce Pompeius
 • Ptolemaios XIII. podporuje Pompea - Caesar útočí na Egypt (popisování jako Římsko-alexandrijské války)
 • Knihovna v Alexandrii byla vypálena
 • Caesar poráží Pompea a Ptolemaia XIII. a na trůn Egypta dosazuje Kleopatru (Kleopatra VII.)

Kleopatra VII.

 • Egypt a Řím jsou spojenci
 • Kleopatra a Caesar se sbližují - mají spolu syna Caesariona a dvojčata
 • 44 př. n. l. Caesar zavražděn - v závěti ustanovuje svým nástupcem svého nevlastního syna Octaviana 

Druhý triumvirát

 1. Octavianus Augustus - západní provincie
 2. Marcus Antonius - východní provincie (i Egypt)
 3. Lepidus
 • Marcus Antonius se sbližuje s Kleopatrou
 • 31 př. n. l. námořní bitva u Aktia - Egyptská flotila + lodě Marca Antonia prti lodím Octaviana - nepochopení rozkazů ve flotilách Kleopatry a Marca Antonia => Octavianus vítězí, MarcusAntonius umírá v bitvě, Kleopatra spáchala sebevraždu
 • 30 př. n. l. se Octavianus Augustus stává neomezeným panovníkem Římské říše