Indie

Geografické podmínky:

 • silná izolovanost
 • Jižní Asie na Indickém subkontinentu (Indie nebyla původně součástí Asie, její lytosferická deska se až později připojila k Asii - vzniká vrásnění - vzniká pohoří Himaláj na severu Indie)
 • Himaláje = přirozená ochranná hranice, změna přírodních podmínek (vydatné deště, vysoká vlhkost, teplé podnebí) - to příznivě ovlivnilo zemědělství
 • 4. tisíciletí př. n. l. příchod prvních zemědělců
 • V Himaláji pramení 3 velké řeky (Indus, Ganga, Brahmaputra)
 • Vyspělé zemedělství , řemesla - snaha obchodovat (vybudovali si pravidelné obchodní cesty)
 

Vyvojové etapy:

 
 

1.  fáze: Harappská kultura

 
 • 3. - 2. tisíciletí př. n. l. (cca 2300 - 1600 let př. n. l.)
 • Nejstarší kultura na území Indie
 • Především archeologické poznatky - naleziště Harappa a Mohendžodaro
 • Není centralizovaná říše
 • Měststké státy, města
 • Centra kultury = města (stavěna podle jednotného plánu) - velice vyspělí

2 základní části:

1) Vlastní město:

 • Obytná plocha
 • Stavěna podle přesných plánů
 • Ulice skládány pravoúhle
 • Dlážděné cesty
 • Různá škála budov
 • Pestrý kulturní život
 • Domy podobné nižším činžovním domům
 • Propracovaný kanalizační systém - v domech byla koupelna, díky kanalizaci nedocházelo k znečišťování ulic

2) Citadela:

 • Tvořená hradem/tvrzí
 • Dvojí význam - buď sídlo panovníka nebo opevněné místo, které sloužilo obyvatelům města pro ochranu (pravděpodobnější)
 
 • Mírumilovná
 • Spíše výroba nástrojů
 • Minimální armáda
 • Vzdělanost - písemné záznamy, písmo protoindické (není rozluštěné)
 • Jednotný systém měr a vah
 • Vyspělé řemeslo (keramika, nástroje) a zemědělství (obiloviny, zelenina, soja, luštěniny, bavlna)
 • Zánik kolem roku 1600 př. n. l.

Dvě teorie:

1) tzv. Přežití kultury:

 • Kultura se nevyvýjela a neměla se kam vyvýjet

2) Pod vlivem cizích nájezdníků:

 • Kočovné kmeny (Árijové), které přicházejí ze severu
 • Árijové Indii neopouštějí, zůstávají v Indii a postoupili hluboko do vnitrozemí a usadili se u řeky Gangy - vznik nové kultury - tzv. Védské období
 

Védské období

 
 • Zakládají ji Árijové
 • Základem kultury tzv. Védy

Védy:

 • Nejstarší písemné památky Indie
 • V překladu Védy = vědění
 • Rozdílné texty - historie, jak žili, zvyky, společnost, náboženské texty i sociálně politické texty
 • Tvořené čtyřmi díly

Upanišády:

 • Vznikají v průběhu 7. století př. n. l.
 • Obsahují filozofické a náboženské texty
 
 • Hlavní způsob obživy = zemědělství, přidává se i pastevectví (chov hovězího dobytka)
 • Rozvinuté řemeslo
 • Politická organizace - nám známá
 • Vyvýjela se
 • V 1. fázi samostatná města, spravována radou, kolektivní správou - později se do čela jednotlivých měst dostal pnovník tzv. Rádža - neomezený panovník
 • Staroorientální despocie
 • Nevzniká centralizovaná říše -pouze kmenová království, vjejich čele rádžové
 • Úkol rádži = především ochrana obyvatelstva + expanze - měl vynikat jako válečník
 • Titul rádži nemusel být dědičný
 • Opírá se o byrokracii a armádu
 • Vzniká dělení společnosti - tzv. varny

Varny:

 • Tvoří se 4 varny, do kterých je společnost rozdělená
 • Sociální imobilita - nelze se pohybovat po společenském žebříčku
 • Varna byla dědičná

1) Brahmáni:

 • Kněžská vrstva
 • Zprostředkování kontaktu mezi obyvatelstvem a bohy
 • Mohou vést náboženské obřady
 • Většinou rádci rádžů

2) Kšátrijové:

 • Bojovníci
 • Odsud vybíráni nástupci panovníka
 • Sloužili v Indické armádě

3) Vaišjové:

 • Svobodní lidé, kteří se živili prací
 • Obstarávají obživu pro celou společnost

4) Šůdrové:

 • Nesvobodní lidé
 • Nemají práva
 • Nejhubší manuální práce
 • Otroci
 • Často vojenští zajatci
 
 • Přetrvává do 1. tisíciletí př. n. l. - společnost se ještě více rozděluje na casty (sociální imobilita, přetrvávají do dnes) - podskupiny varn

Náboženství:

 • Součástí Upanišád (filozoficko-návboženské texty) - odvozuje se z nich náboženství a filozofie
 • Zdrojem/pramenem jsou hlavní 3 náboženství
 • Typické je přírodní náboženství
 • Dodnes pro Indy typické náboženské rituály

Brahmaismus:

 • Nábožensko-filozofické učení
 • postaven na myšlence koloběhu života - převtělování duší podle toho, jak se člověk choval

Buddhismus:

 • Formuje se během 6. stol. př. n. l.
 • Zakladatelem Gautami Siddharta (563 - 483 př. n. l.) z Šátrijské varny, syn Rádži, vzdává se svých privilegií a upřednostňuje askezi, usadí se na jednom opuštěném místě, medituje, cílem je ukončení putování jeho duše, aby dospěla k Nirváně
 • Začal být označován jako Buddha = osvícený
 • Vzdává se materiálních věcí, snaha docílit vyvrcholení duše
 • Měl spoustu následovníků
 • Formuje pravidlo Čtyř pravd, které říká jak se chovat
 • Žije jednoduchým, chudým životem

Džinismus:

 • Zakladatelem = myslitel Džina
 • Během 6. stol. př. n. l.
 • Směřuje k vykoupení duše
 • Podobný Buddhismu, ale není tak přísný
 • Většina příznivců se uchyluje do kláštera
 • Vedou slušný, mravní život

Hinduismus:

 • Náboženství bez zakladatele
 • Formuje se během celé védské kultury, vychází z Véd
 • Vede člověka k uctvívání bohů
 • Dělí se podle toho, kterého boha uctívají
 • Nejobsáhlejší = kult boha Višny (dnes až 80% Indickéjho obyvatelstva)
 • Pracuje s koloběhem života

Literatura:

Eposy:

 • Ramajána
 • Mahabharáta
 

Magadská říše

 
 • Formuje se v průběhu 6. - 4. stol. př. n. l.
 • Rozkládá se od Nepálu až k řece Ganze
 • Nejedná se o centralizovaný stát - tvořena shruba 16 samostatnými státy
 • Neustále zde probíhají boje o moc
 • 4. století př. n. l. předčasně zaniká po vpádu Alexandra Velikého, který Magadskou říši vyvrátil
 • Rozvinutá společnost
 • Především podél řeky Gangy
 • Cechovní organizace řemesla
 • Peněžní obchod
 • Kolem roku 325 př. n. l. se znde formuje nový politický útvar - Maurijská říše
 

Maurijská říše

 
 • 4. - 2 stol. př. n. l.
 • Zakladatelem Čandragupta Maurja
 • Jednotný centralizovaný stát

Panovník Ašóka

 • 273 - 232 př. n. l.
 • Dosjednotil Indii
 • Největší rozmach říše - zaměřoval se na expanzi - cíl: vytvořit (sjednotit) Indický subkontinent
 • Vláda moudrá, spravedlivá, ve prospěch obyvatelstva - snaha zvýšit životní úrověň obyvatelstva (myslel na potřebné obyvatele)
 • Zakládal sirotčince, kláštery, nemocnice atd.
 • Ašóka vládne pomocí ediktů - nechával je testa do kamene (mravní výnosy, pravidla slušného chování, důstojnosti, empatie)
 • Po roce 232 př. n. l. se Ašókovi ideály bortí - vnitropolitický chaos + nájezdy znepřátelených kmenů např. Skytové, Parthové
 • 184 př. n. l. rozpad Maurijské říše
 • Nevzniká žádný významný politický celek, ten se formuje až ve 4. stol. n. l. - Guptovská říše (jednotný centralizovaný stát, středověká společnost na bázi feudalismu)

Kultura:

 • Rozvoj Indické vědy - především exaktní vědy (přírodní vědy)
 • Používali pí a desítkovou soustavu, pracovali s nulou
 • Rozvinutá astronomie, měli kalendář - sloužil především k náboženským účelům
 • Znalost anatomie lidského těla, vyspělé lékařství