Úvod do starověku

 
 • Doba trvání - 4. tisíciletí př. n. l. - 4. stol. n. l.
 • Vznik státních útvarů - nevznikají všude stejně

Datace nejstarších státních útvarů:

1) Archeologie

 • 8000 let př. n. l.
 • Dálný, střední východ
 • Pouze archeologické nálezy

2) Písemné prameny

 • Datace je mladší - vznik států cca 3500 let př. n. l.

Nejstarší formy států:

 • Jižní mezopotámie (tzv. kolébka civilizace) - městské státy: Uruk, Kiš, Nagar

Předpoklady vzniku státu:

 • Vyspělá zemědělská oblast v povodí velkých řek (např. Egypt - Nil, Mezopotámie - Eufrad & Tigris, Indie - Indus a Ganga, Čína - Huang He & Jang c' tiang)
 • Vyspělé zemědělství - uživí bez problému společnost a zůstávají přebytky
 • Trvale usazená společnost = nárust populace
 • Dělba práce
 • Vyděluje se vrstva vládnoucích - vládnou a brání společnost
 • Používají písmo
 • Mají byrokratický aparát = úřednický aparát

Dva typy států od 4. tisíciletí př. n. l.

1) Staroorientálni despocie:

 • Nejstarší typy států, skupina států s podobnou organizací
 • V čele stojí neomezený panovník - tzv. despota (kumuluje veškerou moc - výkonnou, soudní atd.; opírá se o armádu a byrokracii; obklopuje se vlastní rodinou)
 • Vznikají v blízkosti řek => státy zemědělsky založené
 • Otrokáři - existují otroci - nejsou na nich závislí
 • Patriarchální otrokářství = otroci se stávají součástí rodiny (běžná složka společnosti)
 • Ekonomická soběstačnost

2) Klasické otrokářské státy:

 • Vznikají: 2. - 1. tisíciletí př. n. l.
 • Vznikají u moře (konkr. u Středozemního moře)
 • Starověké Řecko a Řím (antické státy
 • Různé formy vlád (např. Řecko - demokracie, monarchie, diktatura, oligarchie, sofokracie)
 • Hospodářství: nejsou příliš zemědělsky vyspělé - stěžejní způsob obživy je obchod a řemeslo
 • Převažují otroci - více otroků než svobodných - společnost je nakonec na otrocích závislá