Reklama:

Občan a hospodářství

 

 • - ekonomie a ekonomika
 • - základní ekonomické problémy, základní ekonomické kategorie
 • - ekonomické systémy
 • - tržní ekonomika, fungování trhu, subjekty trhu

Ekonomie a ekonomika

Ekonomie = společenská věda teoretická, která studuje nejobecnější souvislosti v hospodářském životě společnosti

 • - je to věda interdisciplinární(mezivědní), protože používá poznatky z jiných vědních oborů, předmětem ekonomie je ekonomika
 • - jako samostatná věda vzniká v 17.-18. století//A. Smith peníze nejsou skutečným bohatstvím

Ekonomika = specifická struktura vzájemných vztahů určených k uspokojování potřeb

 • - makroekonomie - studuje globální ekonomické jevy, stav národní ekonomiky a porovnává národní ekonomiky jednotlivých států (míra inflace, míra nezaměstnanosti, ekonomický růst, zahraniční obchod, HDP, HNP, obchodní a platební bilance)
 • - mikroekonomie - se zabývá individuálním chováním ekonomických subjektů a jejich vztahy
 • - pozitivní ekonomie – popisuje skutečný stav ekonomiky, aniž by ji hodnotila
 • - normativní ekonomie – analyzuje a hodnotí stav ekonomiky, navrhuje opatření a zlepšení, poskytuje normativní soudy, věnuje pozornost etickým a sociálním otázkám ve spojení s ekonomikou
 • - hnací silou ekonomiky je uspokojování potřeb pomocí statků a služeb

Potřeba = pociťovaný nedostatek který si uvědomujeme a snažíme se ho překonat

 • - ekonomické x neekonomické
 • - hmotné x nehmotné
 • - biologické x kulturní
 • - individuální x společenské
 • - současné x budoucí
 • - zbytné x nezbytné

Statek = produkt lidské práce nebo přírody, který uspokojuje potřeby jako věc

 • - volné(čistý vzduch,voda- k dispozici v neomezeném množství)
 • - ekonomické, vzácné(zdroje na jeho výrobu jsou omezené)
 • - hmotné, nehmotné(duševní vlastnictví)

Služba = cizí činnost, která uspokojuje lidské potřeby svým průběhem

 • - věcná(oprava věci)
 • - osobní(uspokojuje člověka)

Základní ekonomické problémy, základní ekonomické kategorie

 • 1) Co se má vyrábět, v jakém množství a kdy? – jaké statky a služby při daných možnostech produkovat, aby bylo vzácných zdrojů pro jejich výrobu co nejlépe využito a aby byly co možná nejlépe uspokojeny existující potřeby. Jde o problém volby mezi různými alternativami výroby statků a služeb.
 • 2) Jak vyrábět? – to znamená jaké výrobní zdroje a jaké technologie budou použity k výrobě. Řešení tohoto problému probíhá současně s hledáním odpovědi na první otázku. Jde o nalezení optimální kombinace vstupů, která umožní vyrobit požadované výstupy.
 • 3) Pro koho vyrábět? – jedná se o určení spotřebitelů.

Spotřeba = užití statků a služeb k uspokojování potřeb, je to finální fáze hospodářského procesu, je individuální a veřejná

 • - nevýrobní spotřeba – spotřeba spotřebních statků a služeb
 • - výrobní spotřeba – spotřeba výrobních statků

Výrobní faktory:

 • - práce = účelná a cílevědomá lidská činnost, která za pomoci kapitálu přetváří přírodní látky k prospěchu lidí
 • - kapitál = soubor statků, které nebyly bezprostředně spotřebovány a slouží k další výrobě, oceňován penězi, odměnou za využití je úrok
 • - přírodní zdroje = představovány půdou – ta je určena k obdělávání a tvoří zemědělský půdní fond a lesní půdní fond, odměnou za její využití je renta
 • - dělba práce = znamená rozdělení práce na jednotlivé činnosti, na něž se mohou zaměřit jednotliví pracovníci; dochází při ní ke zvyšování produktivity práce a snižování nákladů

Ekonomické systémy

 • - podle toho, jak která společnost řeší ekonomické otázky, rozlišujeme 4 ek. systémy:
 • - zvykový – ek. chování je založeno na tradicích a zvycích, společné vlastnictví, zkušenosti z generace na generaci, primitivní společnosti
 • - příkazový – direktivní/centrálně řízený, založen na plánování, rozhoduje se, jak se bude rozdělovat, směňovat, společné vlast., typický pro totalitní státy, typický pro válečný stav
 • - tržní – odmítá zásahy státu, samoregulující řád, předpokládá soukromé vlastnictví, konkurenční boj, uvolněný cenový systém, typický pro ekonomicky vyspělé státy
 • - smíšený – sociálně-tržní, předpokládá státní zásahy do určitých oblastí - právo, zdravotnictví, doprava, …
 • - otevřené – výrobní zdroje přes hranice, dovoz, vývoz, mezinár. integrace
 • - uzavřené – soběstačnost, vyrobí jen to, co se spotřebuje(S. Korea, Kuba)

Tržní ekonomika, fungování trhu, subjekty trhu

Trh = místo, kde se střetává poptávka s nabídkou a kde dochází k výměně statků či výr. faktorů mezi subjekty ekonomiky

- je složitý, má svůj řád, předpokladem trhu je dělba práce

Dělba práce:

 • - přirozená
 • - společenská
 • - průmyslová
 • - mezinárodní(dělba práce založena na kooperaci)

- dělení trhu:

 • - podle velikosti: světový, národní, místí
 • - podle předmětu směny: trh výr. faktorů, finančí, statků a služeb
 • - podle počtu výrobků: agregátní(celkový), dílčí( jen jedním druhem výrobků)
 • - D.Ricardo – teorie komparativních výhod - země vyváží zboží nejvyšší komparativní výhody a obráceně

Zákl. model trhu:

 • - poptávka = souhrn zamýšlených nákupů
 • - nabídka = souhrn zamýšlených prodejů
 • - dělení poptávky a nabídky:
 • - agregátní(celková)
 • - individuální(zajímá nás 1 výrobce a všechny jeho výrobky)
 • - dílčí(jeden druh výrobku)
 • - vliv na poptávkovou křivku mají výše reálných mezd, reklamy
 • - křivka poptávky má klesající tvar, ovlivněno různými faktory
 • - komplement  = doplněk ke zboží( např. benzin pro auto), má vliv na posun poptávkové křivky
 • - substitut = náhrada zboží
 • - E = equilibrium = rovnovážná poloha, úsilí trhu směřovat k rovnováze
 • - P=N -> E  --  P>N -> roste cena(nedostatek zboží)  --  P
 • - cena vyčišťuje trh od přebytku a nedostatku zboží

Subjekty trhu:

 • - domácnosti – nakupují na trhu statky a služby, které potřebují a zároveň nabízejí svou práci, která jim umožní vydělat si peníze k nákupu
 • - podniky – přicházejí na trh se zbožím, aby ho prodaly a dosáhly zisku a současně nakoupily vše, co k podnikání potřebují
 • - stát – nakupuje, prodává a ovlivňuje(stanovení právních podmínek podnikání, stanoví a vybírá daně)à zvyšuje efektivnost, spravedlnost a stabilitu ek. syst.
 • - zahr. subjekt – soubor domácností, firem, vlád, které vstupují do nár.ekonomiky zvenčí, ty to vztahy musí respektovat více právních režimů(clo, dovozní povolení, podpory zahr. investic)

3 základní pilíře trhu:

 • soukromé vlastnictví
 • cenový systém- cena vede k vytváření rovnováhy mezi N a P
 • konkurence