Reklama:

Počátky filozofického myšlení

 

 • - vznik a podstata filozofie
 • - filozofické tázání, vztah filozofie a jiných forem vidění světa
 • - periodizace antické filozofie
 • - učení předsokratiků

Vznik a podstata filozofie

 • Filozofie = soustava kritického uvažování o problémech bytí, světa, poznání a člověka, filein = milovat + sofia = moudrost
 • - vznik na přelomu 7. a 6. stol. př. n. l. na západním pobřeží malé Asie – obchodní křižovatka mezi Řeckem, Asií a Afrikou – kulturní vliv
 • - přírodní filozofové = presokratici
 • - drželi se v mezích přírody – společnost se vyvíjí podle přírodních zákonů
 • - 4. – 3. stol. př. n. l. – Athény = hovoří se o člověku a o společnosti, řečnictví
 • - 2. – 6. st. př. n. l. – římská filozofie

Filozofické tázání, vztah filozofie a jiných forem vidění světa

- neustále trvající proces narozdíl od otázek, které jsou pouhými střípky, které tvoří tázání

1) tázání KOSMOLOGICKÁ (ř. kosmos = svět mající řád × chaos)

 • - filozofie zrozena jako kosmologické tázání – hledání řádu světa

- otázky:

 • Co ovládá přírodu?
 • Řídí něco pohyby?    
 • Co je to změna, pohyb?
 • Je svět věčný nebo má začátek a konec?

2) tázání ONTOLOGICKÁ (ř. on hé on = jsoucí jsoucno)

 • - tvoří nejobecnější jádro filozofie, ptají se jak jsoucna jsou (nikoli, jak se nám jeví, že jsou)

- otázky:

 • Jak vznikl tento svět?
 • Z čeho je tento svět? ...

3) tázání GNOSEOLOGICKÁ (ř. gnósis = poznání)

 • - zabývají se problémem poznání světa; ptají se, jak se nám jeví to, co je

- otázky:   Je svět poznatelný?

 • Je-li svět poznatelný, pak do jaké míry?
 • Co vlastně poznáváme?...

4) tázání LOGICKÁ (ř. logos = slovo, rozum)

 • - souvisí s tázáními gnoseologickými; neptají se však, jestli můžeme poznávat, ale jak správně poznávat
 • - později se logika z filozofie oddělila a dnes je samostatnou vědní disciplínou

5) tázání AXIOLOGICKÁ (ř. axia = hodnota)

 • - týkají se hodnot (hodnocení) v různých oblastech lidského světa; hodnoty jsou různé: etické, estetické, ekonomické apod.

- otázky:  

 • Co jsou to hodnoty a kde se vzaly?
 • Do jaké míry jsou hodnoty stálé a do jaké proměnlivé?
 • Jaká je hierarchie hodnot? ...

6) tázání ANTROPOLOGICKÁ (ř. anthrópos = člověk)

 • - zkoumají podstatu člověka a jeho zvláštní jsoucna
 • - vychází z axiologických tázání a v mnoha případech se překrývají

- otázky:  

 • Jaký smysl má existence člověka?
 • Jaký smysl mají dějiny?
 • Jakou roli hraje jedinec v dějinách?...

7) tázání ETICKÁ (ř. éthos = mrav, zvyk)

 • - etika (nauka o chování) je někdy chápána jako něco, k čemu filozofie směřuje; vyjadřuje praktický význam filozofie pro člověka
 • - etické problémy se týkají hodnot jednání člověka a posuzování lidských činů z hlediska dobra a zla

- otázky:  

 • Co je to dobro?
 • Co je podstatou lidského štěstí?
 • Existuje zlo, nebo zlem chápeme nepřítomnost dobra?...

8) tázání ESTETICKÁ (ř. aisthetikos = vnímavost, citlivost ke kráse)

- zabývají se „třetím“ způsobem, jímž se člověk „zmocňuje“ světa: 1. způsob praktický, 2. způsob teoretický, 3. způsob estetický

- otázky:  

 • Proč je něco krásné (libé) a něco ohavné (nelibé)?
 • Je krásno samo o sobě, nebo je to výsledek našeho vnímání?
 • Jakou roli hraje krásno v lidském životě?...

Periodizace antické filozofie

antika- období dějin a kultury starověkého Řecka a Říma

obodbí:

 • předsokratické- 7.-5. stol. př.n.l.
 • klasické- 5.- 4. stol. př.n.l.
 • - vznik velkých mouder- Platon
 • -FI se obrací na člověka, etiku
 • helenistické- konec 4. stol př.n.l.
 • - Řím vzkvétá, Řecko upadá
 • - 529. n.l. Justinián ruší školy
 • - FI zmítána skepsí
 • à do prvního vystoupení apoštolů

Předsokratické obodbí

 • - FI se vyčleňuje, přechod od mýtu k logu
 • - formování základních FI otázek
 • - FI tvoří pojmový aparát
 • - hl. zájmem je svět a hledání základu všeho

Milétští přírodní filozofové

 • - Milét byl centrem řeckého obchodu
 • - hledají pralátku arché, ptají se, co je podstatou bytí?
 • Thales = astronom a matematik, zjistil výšku egyptských pyramid, předpověděl zatmění slunce, pralátkou je voda
 • Anaximénes = za pralátku považoval vzduch jako oživující dech
 • Anaximandros = zakladatel filozofie jako samostatné vědy, původním principem a příčinou bytí je apeiron – neomezený a neurčitý
 • Pythagoras = matematik, astronom, vztahy řízeny číselnými vztahy (aritmos – číslo), zkoumal jak svět funguje, ne jak vznikl
 • Herakleitos= liboval si v temnotách a nesnášel lidi, zakladatel dialektiky, pralátkou je oheň
 • panta-rei- dialektický názor
 • hýlozoizmus- životadárné principy
 • kosmologie- o řádu světa
 • kosmogonie- o pův. světa
 • Eleaté
 • - své myšlenky šířili na západním břehu Itálie v kolonizační oblasti Řeků kolem města Elea
 • Xenofanés = zkoumá pojem Bůh, kritizuje lidství bohů (zvlášť v Homérově díle), 1. filozof, jehož dílo se dochovalo
 • Parmenides= všude něco je, předchůdce ontologie
 • Zenón = aporie – paradoxy logického rozumu

1. Závod Achillea se želvou

- Pokud má želva sebemenší náskok, pak ve chvíli, kdy se Achilles dostane z bodu A na bod B, je želva již v bodě C. Když je Achilles v bodě C, je želva už v bodě D. Vzdálenosti mezi body se neustále snižují, ale podle Zénóna Achilleus želvu nikdy nedohoní.

2. Letící šíp

- Letící šíp pozorovaný v jakýkoliv okamžik svého pohybu se nachází na jednom místě, v kterém je de facto v klidu. Pokud je ale v klidu v každém okamžiku svého letu, znamená to, že je v klidu i v čase, což znamená, že se nepohybuje.

3. Efesané

Herakles temný = liboval si v temnotách a nesnášel lidi, zakladatel dialektiky, pralátkou je oheň

Demokritos = etika, atomista – jsoucno vyplněno atomy, oceňuje duchovní vlastnosti