Reklama:

Rodinné právo

 

Rodinné právo

=  upravuje manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, mezi dalšími příbuznými a náhradní
    výchovu dětí (patří do soukromého práva)

 • Základními prameny jsou: Zákon o rodině, Občanský zákoník, Listina základních práv a svobod, Úmluva o právech dítěte, zákon o pěstounské péči, Zákon o registrovaném partnerství
 • Účelem je ochrana manželství, mateřství, rodiny a práv dětí
 • Základní zásada je zásada solidarity – pomoci

Manželství

= trvalé společenství muže a ženy založené zákonným způsobem
   účelem by mělo být založení rodiny a řádná výchova dětí

Manželství vzniká

a)    Občanským sňatkem (uzavírá se před předepsaným státním orgánem, přítomni jsou oddávající – starosta, radní, snoubenci, dva svědci, matrikář/ka – má na starosti dokumenty)
- Probíhá na obecním úřadě v místě trvalého bydliště jednoho ze snoubenců
- Jsou zde vedeny matriky, do kterých je uzavření manželství zapsáno
- Sňatek lze uzavřít také v zahraničí, na zastupitelství
- Lze ho uzavírat i v zastoupení. Trvá to cca 15min.

b)    Církevní sňatek – lze ho uzavřít před kteroukoli státem registrovanou církví
- Před obřadem musejí nejprve odevzdat potvrzení obvodního úřadu, že odevzdali prohlášení
- Přítomni jsou oddávající, dva svědci
- Po obřadu musejí doručit potvrzení o sňatku na matriční úřad, v jehož obvodu bylo
  manželství uzavřeno

c)      Může být kombinace obou sňatků

Snoubenci musejí podepsat prohlášení

 • 1)    Že spolu vstupují do manželství
 • 2)    Že jim není známa žádná okolnost vylučující manželství
 • 3)    Navzájem znají svůj zdravotní stav
 • 4)    Zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů
 • 5)    Že se dohodli o příjmení (různé kombinace)

 

Platné manželství nelze uzavřít

 • a)    Bigamie – muž je už jednou ženatý nebo žena vdaná
 • b)    Překážka nezletilosti – osoba mladší 18let
 • c)     Překážka nezpůsobilosti – zbavení způsobilosti
 • d)    Překážka duševní poruchy – nelze uzavřít manželství s osobou postiženou duševní chorobou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům
 • e)    Překážka příbuzenství – mezi předky či potomky, v přímé linii mohou jen bratranec a sestřenice
 • f)     Vada právního úkonu – manželství uzavřené pod pohrůžkou, omyl, který se týká totožnosti (soud prohlásí manželství za neplatné na návrh jednoho z manželů)
 • -          pokud se vyskytne jedna z překážek, soud prohlásí manželství za neplatné už od jeho počátku – má se za to, jako by nikdy nevzniklo
 • -          jestliže ještě před rozhodnutím soudu překážka odpadne – manželství se stane platným
 • -          konvalince = zhojení vady (např. bigamistovi manželství zanikne, nezletilý dospěje…)
 • -          zdánlivé manželství = spolužité účastníků, jenž neuzavřeli manželství zákonným způsobem
 • -          manželé se mohou bez plné moci navzájem zastupovat v běžných záležitostech

 

Vztahy mezi manželi

 • -          stejná práva a povinnosti (vychází ze zásady rovnoprávnosti)
 • -          manželé mají žít spolu
 • -          být si věrni, vzájemně si pomáhat
 • -          společně se starat o děti a rozhodovat o rodinných záležitostech (pokud se nedohodnou, rozhodne o návrhu jednoho z nich soud – u podstatných věcí)
 • -          vytvářet zdravé rodinné prostředí
 • -          manželé se bez plné moci mohou vzájemně zastupovat v běžných záležitostech, jednání jednoho z nich je pak závazné pro oba
 • -          základem jejich majetkových vztahů je společné jmění manželů, které nabývá za trvání manželství
 • -          porušení může být důvodem k rozvodu – nelze je však trestat právní sankcí

 Zánik manželství

 • a)    smrtí jednoho z manželů
 • b)    rozhodnutím o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého
 • c)      soudním rozhodnutím o rozvodu = ROZVOD

Rozvod

a) nesporný (soud + soud. zástupce)

 •     - nejdříve u lidí, kteří jsou spolu jeden rok

b) sporný

 •     - péče o nezletilé dítě, majetkové spory

c) rozvod stížený

 •     - jeden z partnerů, který rozvrat manželství nezpůsobil utrpí rozvodem závažnou újmu
 •     - rozvod se odkládá o 3 roky

 

Průběh a období po rozvodu

a)    Řeší se péče o nezletilé děti = rodičovská odpovědnost

 • - soud musí určit do čí péče bude dítě svěřeno, soud nemusí dvojici rozvést, pokud by
 •   to bylo v rozporu se zájmem dítěte – zvláštní důvody
 • - manželství nemůže být ukončeno, dokud nenabude právní moci rozhodnutí soudu o
 •   úpravě poměrů nezletilých dětí po rozvodu
 • - pokud jsou oba rodiče způsobilí k výchově dětí a mají-li o ni zájem, mohou být děti
 •   soudem svěřeny do společné, eventuálně střídavé výchovy, je-li to v jejich zájmu
 • - při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů sleduje soud zájmy dítěte
 •   s ohledem na jeho osobnost (vlohy, schopnosti, vývojové možnosti) a životní poměry
 •   rodičů
 • - nutno respektovat práva dítěte – péče obou rodičů, přihlížet k citové orientace dítěte,
 •   výchovným schopnostem rodičů, citové vazby na sourozence, prarodiče i ostatní
 •   příbuzné

b)    Majetkové vypořádání

 • - společné jmění manželů zaniká
 • - rozdělení majetku na půl (záleží na existenci předmanželské smlouvy)
 • - zohledňuje se, jak se kdo zasloužil a potřeby nezletilých dětí

Registrované partnerství

= úřední svazek dvou osob stejného manželství

 • -          V ČR od roku 2006
 • -          osoby starší 18let
 • -          uzavírá se před matričním úřadem
 • -          nevzniká společné vlastnictví majetku
 • -          partner je blízká osoba -  má přístup k osobním informacím
 • -          vzájemná vyživovací povinnost
 • -          mohou se zastupovat v běžných právních záležitostech
 • -          mohou vychovávat vlastní děti, ale nemohou si dítě osvojit

Rodina

 • = ve smyslu právním jsou to manželé a jejich děti
 • - ostatní spolu žijící osoby jsou příslušníci domácnosti
 • - osobní příslušnost k domácnosti má právní význam v občanskoprávních vztazích (přechod nájmu,
 •   bytu, dědění…)

 

Příbuzenství

 • a)    Přímá linie – pochází jeden z druhého (stupeň dán počtem porodů)
 • b)    Pobočná linie – osoby mající společního předka (sourozenci)
   
 • - příbuzenské vztahy vznikají také nemanželským zplozením
 • - rozsah vzájemných příbuzenských práv a povinností je stejný, ať jde o dítě manželské či
 •    nemanželské
 • - početí dítěte umělým oplodněním – lze vykonat pouze se souhlasem manžela matky

 

Vztahy rodičů a dítěte

 • -          vzniká mezi nimi příbuzenský vztah (u dítěte jeho narozením)
 • -          rozhodující úlohu ve výchově dětí mají rodiče, které za jejich všestranný vývoj nesou odpovědnost
 • -          při výchově je povinen a oprávněn pomáhat i manžel, který není rodičem dítěte ale žije s ním ve společné domácnosti
 • -          rodiče mají právo a povinnost své děti zastupovat a spravovat jejich záležitosti, zejména pokud jde o majetek a výnosů z něj
 • -          pokud by to tak nebylo – může dojít k omezení rodičovských práv, o tom rozhoduje soud
 • -          dojít může i ke střetu zájmů (dědictví po druhém z rodičů, prodej majetku dítěte…)
 • v takovém případě hájí zájmy dítěte soudem ustanovený kolizní opatrovník
 • -          pokud brání rodičům nějaká závažná překážka ve výkonu jejich rodičovských práv a povinností – soud je může jejich rodičovských práv zbavit (týrání, ohrožování mravní výchovy, navádění k trestné činnosti apod.)
 •  
 • -          pokud to vyžaduje zájem dítěte, může jej soud svěřit do výchovy jiného občana, například prarodičům, zletilému sourozenci Þ smrt rodičů, krajně nevhodné bytové podmínky, závažné nedostatky ve výchově apod.
 •  
 • -          zda-li je výchova vážně ohrožena, nebo ji nemohou rodiče zajistit, může být nařízena soudem
 • Ústavní výchova
  - užita v případě
  - může trvat až do zletilosti (popř. o jeden rok déle, aby dítě mohlo ukončit přípravu na
    budoucí povolání)

Otcovství – matka je vždy jistá, otec nejistý

 • a)    otcem je vždy manžel, narodí-li se dítě provdané ženě
 • b)    za otce se považuje muž určený souhlasným prohlášením obou rodičů
 • c)     otce určuje soud

 

Rodičovská odpovědnost

= soubor práv a povinností rodičů

 • a)    péče o nezletilé dítě
 • b)    zastupování při úředních jednání
 • c)     určení příjmení a jména dítěte
 • d)    vyživovací povinnost

 

Povinnosti dětí

 

 • a)    řídit se pokyny rodičů
 • b)    podílet se svou prací na chodu domácnosti
 • c)     vyživovací povinnost vůči rodičům, v situaci, kdy to rodiče potřebují

Náhradní výchova dětí

- péči o děti, o které se z různých důvodů nestarají rodiče, má na starosti stát
- umisťuje je buď

a) Do domácnosti – vhodných a ochotných fyzických osob
b) Do výchovných zařízení – kojenecké ústavy (do 3let), dětské domovy (do 18let, či do ukončení
     vzdělání)

-          rodičovskou výchovu nejlépe nahrazuje: osvojení nebo pěstounská péče

 

ZÁSAHY STÁTU DO ČINNOSTI RODINY

 

-          péče o děti, o které se rodiče z různých důvodů nestarají, má na starosti stát

-          Orgán péče o dítě – zřízen u každého krajského soudu

 • 1)    může dát rodičům napomenutí
 • 2)    ohled nad výchovou dítěte
 • 3)      omezení zletilému (úloha soudu – může rozhodnout o omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti, rozhodují o ústavní péči)

 

1) Osvojení

 • - adopce
 • = přijetí cizího dítěte za vlastní
 • -          osvojením vzniká stejný poměr jako mezi rodičem a dětmi a dále i poměry příbuzenské
 • -          práva a povinnosti osvojence a jeho původní rodiny zanikají
 • -          osvojené dítě má příjmení osvojitele
 • -          o osvojení rozhoduje soud – na návrh osvoboditele

 

Podmínky

 • -          nezletilost osvojence
 • -          přiměřený věkový rozdíl mezi osvojencem a osvojitelem
 • -          dobrý zdravotní stav obou stran
 • -          svolení rodičů (pokud jej nedali předem)
 • -          bez svolení rodičů (Nejméně 2 měsíce po narození neprojevili rodiče zájem aniž by jim bránila závažná        překážka. Po dobu 6 měsíců neprojevili opravdový zájem)
 • -          společné dítě mohou osvojit pouze manželé

2 stupně osvojení

I.             stupeň osvojení – nezrušitelné
- může zrušit jen soud z důležitých důvodů na návrh osvojence nebo
  osvojitele
- při dosažení zletilosti lze toto učinit i dohodou – rozhodne opět soud
- zrušením osvojení pak vznikají znovu práva a povinnosti mezi dítětem
  a jeho původní rodinou
- dítě také znovu ponese své původní příjmení

II.           stupeň osvojení – nezrušitelné
- dítě musí být starší než 1 rok
- osvojitel musí prokázat své schopnosti – 3 měsíce
- osvojitel musí podat žádost u soudu
- takto osvojit mohou jen manželé, manžel, žijící s rodičem dítěte, nebo
  výjimečně osamělá osoba

 

- po rozhodnutí soudu jsou osvojitelé zapsáni v matrice místo rodičů
- vztah k původní rodině zaniká  a toto osvojení nelze nikdy zrušit

 

2) Pěstounská péče


- poskytuje se dětem, u kterých není z dlouhodobých příčin zajišťována rodiči
- o svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje soud
- jde o opatření dočasné a končí nejpozději zletilostí
- zůstávají zachovány původní rodinné a příbuzenské vztahy
- dítě nese jméno pěstouna
- pěstouny mohou být manželé i jednotlivci
- mají práva i povinnosti rodičů, ale zastupovat dítě mohou jen v běžných věcech
- na zajištění potřeb dítěte dostávají příspěvek od státu a dále odměnu za výkon pěstounské
  péče

3) Poručenství

- stanovuje soud
- pokud rodiče dítěte zemřeli nebo byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti
- poručník dítě vychovává, zastupuje a spravuje jeho majetek místo jeho rodičů
- poručníkem se stává většinou někdo z příbuzných nebo osoba blízká dítěti i rodině
- poručník nemá vyživovací povinnost k dítěti

4) Opatrovnictví
- vymezeno soudem v případě střetu zájmů rodičů a dětí, sourozenců, ohrožení majetkových zájmů
  dítěte nebo z jiných důvodů
- opatrovník má práva a povinnosti pouze v záležitostech, které vymezí soud podle účelu, pro který
   byl ustanoven

Vyživovací povinnosti v rodinném právu

- členové rodiny mají povinnosti navzájem si pomáhat
- jedním z právních projevů této povinnosti, která má jinak spíše morální charakter, je existence
  vyživovací povinnosti
- o výživném rozhoduje soud na návrh oprávněné osoby
- rozhodnutí musí být v souladu s právními normami a také s morálními zásadamiDruhy vyživovací povinnosti

 

a)    Rodičů k dětem
- vzniká v okamžiku narození dítěte
- oba rodiče na základě svých schopností, možností a majetkových poměrů
- trvá do doby, dokud dítě nenabude schopnosti samo se živit
- po celou dobu jeho soustavné přípravy na povolání (26 let)

b)    Děti vůči rodičům
- vzniká za předpokladu, že rodiče nejsou sami schopni se živit a dítě má možnost
  výživné poskytovat
- přihlíží se k vyživovacím povinnostem mezi manželi nebo rozvedenými manželi
- soud přihlíží k souladu s dobrými mravy (rodiče byli zbaveni vyživovací povinnosti –
  nemusí ani dítě)

c)     Mezi ostatními příbuznými
- jedná se o příbuzné v řadě přímé – prarodiče

d)    Mezi manželi
- založena na zásadě vzájemnosti
- základem je zabezpečení stejné životní úrovně obou manželů
- ne mezi druhem a družkou

e)    K rozvedenému manželovi
- manžel, který není schopen živit se sám živit, má vůči bývalému manželovi nárok na
  výživné v rozsahu přiměřené výživy – není časově omezena
- vyživovací povinnost zaniká v případě, že oprávněný manžel znovu nebude schopen
  sám se živit, nebo jestliže uzavře manželství
- manžel, který zásadně zapříčinil rozvod nemá nárok
- manžel, který zásadně nezapříčinil rozvod má nárok na výživné v rozsahu stejné
   životní úrovně 3 roky

f)     Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matky
- vůči otci dítěte – nárok na náklady spojené s těhotenstvím a porodem
(zdravotní obuv, zdravotní péče)
- nárok matky na výživu 2 roky – základní předpoklad, že došlo k určení otcovství podle
některých domněnek určování otcovství