Reklama:

Úloha státu v tržní ekonomice

 

- hospodářská politika státu a její nástroje

- aktivní politika zaměstnanosti

- právní úpravy v tržní ekonomice

- ekonomika ČR

Hospodářská politika státu a její nástroje

= soustava konkrétních pravidel a opatření, jimiž stát usměrňuje vývoj ekonomiky. Stanoví cíle a k jejich dosažení používá odpovídající nástroje

- cíle:

- ekonomický růst(HDP)

- zaměstnanost(míra nezaměstnanosti)

- stabilita cen(míra inflace)

- obchodní a platební bilance/ vnější rovnováha(saldo)

- HDP = celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za určité období výrobními zdroji na území určitého státu bez ohledu na to, jsou-li vlastněny občany státu nebo cizinci

- míra inflace = změna ve výdajích domácnosti za statky a služby za sledované období

- saldo = obchodní bilance, je vztah mezi celkovou hodnotou vývozu a celkovou hodnotou dovozu za určité období, dovoz>vývoz pasivní saldo

- typy:

a)expanzivní

b)restriktivní

- nástroje:

1)fiskální politika – zahrnuje veřejné finance, státní rozpočet, využívá st. rozpočet k dosahování státem předem stanovených cílů

2)monetární politika – realizována centrální bankou(stanovení úrokových měr, poskytování úvěrů, banka je nezávislá na vládě)

3)důchodová a soc. politika – regulace mezd a platů, soc. dávky, podpora, sociální programy

4)zahr. obchodní politika – účast státu v mezinár. org.,směnitelnost měny, cla

Aktivní politika zaměstnanosti

Nezaměstnanost

- vzniká na trhu práce, pokud nabídka práce zaměstnanců převyšuje poptávku firem

- dělení:

- frikční – dobrovolná, vzniká životním cyklem(mateřská, stěhování,atd), je krátkodobá

- strukturální – souvisí s útlumem určitých oborů v ekonomice

- cyklická – souvisí s hospodářskými cykly, ekonomika stoupá na vrchol (konjunktura), klesá na dno(recese)

- sezónní – souvisí se zaměstnáním, které nelze provozovat po celý rok

a)dobrovolná – nezájem o získání práce(pobírání soc. dávek)

b)nedobrovolná – stát má zájem ji řešit

- míra nezaměstnanosti: vyjadřuje % podíl nedobrovolně nezaměstnaných vůči pracujícím lidem

- opatření státu:

- aktivní(tvorba nových míst, rekvalifikace)

- pasivní(soc. dávky, podpora)

- Tripartita = Rada pro sociální dialog, řeší nezaměstnanost ve státě, stát, zaměstnanci, odbory

- aktivní politika nezaměstnanosti = soubor nástrojů ke kladnému ovlivňování zaměstnanosti a rozvoji nových pracovních míst

- nástroje:

- rekvalifikace

- investiční pobídky

- veřejně prospěšné práce

- společensky účelná místa

- překlenovací příspěvek

- příspěvek na dopravu, na zapracování a příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

- zdrav. pojištění 4,5% ze mzdy( zaměstnavatel platí 9%)

- sociální pojištění 8% ze mzdy(zaměstnavatel platí 26%)

a)důchodové 6,5%

b)nemocenské 1,1%

c)politika zaměstnanosti 0,4%

Právní úpravy v tržní ekonomice

Podnikání = soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost a za účelem zisku

- soustavnost – musí být pravidelná nebo opakovaná

- samostatnost – vykonavatel činnosti není podřízen jiné osobě

- vlastním jménem – činnost vykonávaná pod názvem, pod kterým je subjekt registrován

- na vlastní odpovědnost – vykonavatel činnosti je zodpovědný za případné porušení právních předpisů či závazků

- za účelem zisku – rozhodující je úmysl, ne skutečný výsledek

podnikatel

-osoba zapsaná v obchodním rejstříku

-osoba podnikající na základě živnostenského zákona

-osoby podnikající na základě jiného, než živnostenského zákona(zákon o notářích, tlumočnících, advokacii)

-osoby provozující zeměděl. výrobu zapsané do kolektivní evidence

- společenská smlouva – jejím prostřednictvím založeny společnosti, společnost vzniká na základě podaného návrhu na zápis dnem zapsání do obchod. rejstříku, předtím nutno získat oprávnění k provozování podnikatelské činnosti

- zákl. kapitál – peněžní vyjádření vkladů všech společníků

- likvidace – soubor činností spojených s ukončením činnosti společnosti, rozdělení zůstatku společníkům, plné uspokojení pohledávek         

- společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku

Ekonomika ČR

Státní rozpočet

- plní funkci finančního plánu státu, je centralizovaným fondem finančích prostředků státu na určité rozpočtové období

- má podobu bilance s příjmovou a výdajovou stranou

- dělení:

a) vyrovnaný (příjmy a výdaje v rovnováze)

b) schodkový (výdaje převažují nad příjmy – deficit státního rozpočtu)

c) přebytkový (převažují-li příjmy nad výdajiàušetří se peníze pro období hospodářské krize)

- v případě schodku vydává stát k jeho krytí vládní dluhopisy(obligace), které se prodávají na kapitálovém trhu

- dlouhodobě schodkový státní rozpočet vytváří státní dluh

 

- příjmy státního rozpočtu: přímé a nepřímé daně, poplatky, cla, soc. pojištění

- výdaje státního rozpočtu:

a)transferové poplatky(rozpočtové výdaje, za které stát nezíská žádné statky nebo služby)

b)nákupy statků a služeb

c)výdaje na soc. zabezpečení, školství a zdravotnictví, státní zakázky, výdaje na životní prostředí

d)výdaje na obranu, na nár. hospodářství, na státní správu

a)mandatorní – povinné výdaje, dány zákonem(důchody, platy státním zaměstnancům)

b)nemandatorní – nepovinné platby, státní investiční platby, fond na podporu v nezaměstnanosti

- veřejné finance = st. rozpočet + rozpočty krajů + speciální fondy + konsolidační banka + finance do státních podniků

89´ - transformace z plánované ekonomiky na tržní

- demokratizace veř. majetku

- přestavba daňové soustavy

- liberalizace cen a obchodu

- privatizace podniků

privatizace:

malá- přímý prodej celých podniků pomocí veř. akcií

velká- přeměna státních podniků v akciové společnosti a prodávání jejich akcií

restituce- vrácení majetků pův. vlastníkům

kuponová privatizace- rozdělení části st. majetku mezi obyvatele cestou investičních kuponů