Nervová soustava

Nervová soustava

Nervová tkáň – fce:

 • obsažena v CNS (=mozek a mícha)
 • slouží k přenášení a koordinaci vzruchů (signálů), a tím k řízení těla
 • základem tkáně je síť navzájem propojených neuronů = nerv. b.
 • neurony – mají schopnost přenášet podráždění – ne el. impuls, pomocí chemikálií dalšímu a dalšímu neuronu
 • povrch neuronů tvoří rozvětvené výběžky

 

fylogeneze:

Fce: každá buňka musí být inervováná

PRVOCI- nemají, ale brvy fungují pomocí čidel na pohyb

ŽAHAVCI- difúzní= rozptýlená

PLOŠTĚNCI, HLÍSTI, MĚKÝŠI- uzlinová= gangliová

KROUŽKOVCI- žebříčková- 2 pásy procházející tělem, jsou spojeny

ČLENOVCI- uzlinová- dokonalejší

OSTNOKOŽCI- pseudohemální- soustava kanálků

OBRATLOVCI- trubicovitá- mícha a mozek

Neurony:

 • Vlastní nervové buňky
 • Aktivní nervové buňky
 • Propojeny pomocí přívěsků
 • Přijímají, vytvářejí a vedou vzruchy
 • Dráždivé, vodivé

J.E. Purkyně 1835- popsal stavbu nervových buněk

 • TĚLO– nese jádro- s DNA a další organely
 • DENDRITY– krátké výběžky (hustě rozvětvené), které přijímají impulsy od okolních b. – vystupují z těla neuronu
 • AXON (NEURIT)– z těla vystupuje jeden nebo více neuritů = nerv. bláken, které mají na koncích kontaktní výběžky = synapse (synaptický knoflík), jimiž se vzruch šíří na další b. – některé neurity mohou být velmi dlouhé (i desítky cm)

 dendrity i neurity sice mohou v průběhu života dorůst (i zanikat), samotné neurony se však prakticky nemnoží (poškozená nerv. tkáň nemá schopnost regenerace)

 

 • MYELINOVÁ POCHVA– tvořena gliovými (Schwannovými) buňkami, chrání neurit „obal“ , vytvoří izolaci bránící přenosu vzruchu mezi neurity různých neuronů
 • RANVIEROVY ZÁŘEZY– rozdělují cca po 1 mm myelinovu pochvu neuritu přeskakuje po nich vzruch  urychlení vedení
 • NERVOVÁ ZAKONČENÍ
 • SYNAPTICKÉ KNOFLÍKY– vedou vzruch na další neuron

 

Gliové buňky= neuroglie

 • podpůrné buňky – nejsou dráždivé ani nepřenáší vzruch
 • více fcí: podpůrná, metabolická, fagocytární, izolační

rozdělení:

 • centrální (Astrocyty, Oligodendroglie, Enpedym, Mulerevy buňky)
 • periferní (Schwannovy b., Satelitní b.)

Centrální:

Astrocyty

 • plazmatické – hlavně v šedé hmotě  výživa neuronů
 • fibrilární – hlavně v bílé hmotě  výživa axonůgliová jizva

Oligodendroglie

 • tvorba myelinu
 • obtočení axonu v CNS
 • rozdíl od Schwannových b. (PNS)

Další centrální gliové b.

 • Mullerovy b. – v sítnici
 • Bengmannovy b. – v mozečku
 • Pituicyty – v hypofýze
 • Pinealocyty – v epifýze
 • Mikroglie – fagocytující schopnost v CNS

Periferní gliové b.:

 • Schwannovy b. (obdobné Oligodendroglie)

 

Signály nervové soustavy:

 • tok elektrického proudu = elektrický děj
 • kovový vodič x nervová soustava
 • elektrony x ionty
 1. Galvani (1737-1798)
 • profesor biologie a fyziologie
 • pokusy se žabími nervosvalovými preparáty
 • 1791 myšlenka o živočišné elektřiny
 1. Hodgkin (1914-1998) a A. F. Huexley
 • axony sépie
 • 1963 – Nobelova cena

 

Klidový membránový potenciál

 • vnitřek x vnějšek
 • malá převaha záporně nabitých iontů (aniontů) uvnitř buňky
 • 70 mV (různý u b. 40mV – 90mV)
 • dle dohody přiřazeno znaménko mínus
 • vnějšek b. je elektropozitivní
 • vnitřek b. je elektronegativní
 • způsoben tím, že uvnitř buňky vzniká malá převaha záporných nábojů a vně buňky převaha kladných nábojů, membrána se tak stává polarizovanou

Změna KMP

 • podstata vzniku odpovědi (signály) na podmět
 • důsledek: nervové signály se dají registrovat jako elektrické děje
 • krátce trvající změny propustnosti plazmatické membrány pro Na+ K+
 • otevření nebo zavření iontových kanálků
 • synaptické a akční potenciály
 • sodíko-draslíková pumpa (fungují za přístupu ADP)

 

Vznik a šíření nervového vzruchu:

 • signály nervové soustavy jsou založeny na toku elektrického proudu, který je zprostředkovaný tokem iontů plazmatickou membránou neuronu
 • aby se z jednoho na druhý šířil vzruch, musí být v kontaktu, spojení – přímo se nedotýkají, je mezi nimi synaptická štěrbina
 • dva neurony si informaci předávají pomocí chemické látky = přenašeč, mediátor, neurotransmiter (acetylcholin, noradrenalin)  dále se informace šíří v podobě el. impulzu
 • budivé (excitační) a tlumivé (inhibiční) neurotransmitery
 • neuron v klidu: jeho povrch je uzavřen pro ionty, ale stejně se liší iontové složení mimo buňku a uvnitř buňky
 • uvnitř neuronu převažují anionty (elektronegativní), v okolí převažují kationty (elektropozitivní)
  • rozdíl v el. náboji vevnitř a mimo neuron = klidový membránový potenciál = – 70mV

 

podráždění neuronu:

 • neurotransmiterem z jiného neuronu ze synap. knof.  do synaptické štěrbiny se vylijí molekuly neurotransmiteru, na povrchu těla druhého neuronu jsou receptory, do kterých molekuly zapadnou
 • navázání způsobí, že se iontové kanály na membráně neuronu otevřou
 • trvá to milisekundy, dovnitř do podrážděného neuronu začnou zvenčí proudit Na+ – vstup = depolarizace (snížení membránového potenciálu k nule)
 • uvnitř je záporný náboj – síla: elektrický gradiant – přitahují se
 • koncentrační spád (vevnitř je asi 10x méně Na+)
 • po navázání se klidový membránový potenciál zvedne – záporné prostředí se trochu naředí, má tendenci se srovnávat, nové hodnotě se říká excitační (budivý potenciál)
  • depolarizace membrány
 • jestli se vzruch bude šířit dál, záleží na poměru budivých a tlumivých mediátorů – jejich účinek se sčítá (rozdíl, co udělají s membránou)
 • pokud převládnou budivé mediátory – vzruch se bude šířit dál, jinak neuron nezareaguje
 • když stoupne membránový potenciál na kritickou hodnotu, vznikne akční potenciál v místě, kde začíná neurit – otevřou se doposud uzavřené iontové kanálky – do neuritu začne proudit velké množství Na+, membránový potenciál se přehoupne do plusu = akční potenciál
 • potom se ve stejných místech otvírají jiné kanálky pro K+, které podle koncentračního spádu proudí ven z neuronu
  • potenciál bude zase padat do klidového potenciálu
 • od kořene po synaptický knoflík se postupně otevírají kanálky pro Na+ a K+ = šíření vzruchu
 • když vzruch dojde pomocí impulzu na synap. knoflík – neuronu se vlije mediátor na další synapse
 • rychlost vedení vzruchu je asi 120m/s
 • iontové pumpy –bílkoviny v membránách buněk zprostředkující přenos iontů

 

Signál

 • elektrický  chemický
 • neurotransmitery
 • synaptický potenciál
 • změna propustnosti membrány pro Na do buňky

 

Depolarizace

 • membránový potenciál  pozitivnější hodnoty
 • různá síla dle množství neurotransmiterů
 • nejčastěji 15 mV (z -70mV na -55mV
 • podstata excitace (stav podráždění)
 • excitační neurotraqnsmitery

Hyperpolarizace

 • negativnější hodnoty
 • inhibice (útlum) NS

Synaptický potenciál

 • na vstupní membráně neuronu
 • krátká vzdálenost
 • velká depolarizace  vnik akčního potenciálu
 • hyperpolarizace snížení pravděpodobnosti vzniku akčního potenciálu

Akční potenciál

 • prahová stimulace
 • vzestupná fáze
 • membrána změní polaritu
 • sestupná fáze
 • Na-K pumpa
 • vzruch – impuls
 • stále stejná amplituda

molekulární podstata nervových dějů spočívá v otevírání a zavírání iontových kanálků a v pohybu iontů těmito kanálku přes plazmatickou membránu

Kódování informace

nervová buňka není tedy pouhým spojovacím prvkem, který předává signál tak, jak je přijímá

 Je současně integračním i vodivým prvkem nervové soustavy

REFLEXY

 • reflexní oblouk – nervová dráha (na začátku je receptor zaznamená podnět senzorický neuron interneuron (součást centrální nerv. s. zpracovává)motorický neuron efektor (např. sval)
 • receptor dostředivý nerv CNSodstředivý nerv efektor

Jiří Procházka (18. -19.st.)

 • český lékař, poprvé zavedl pojem REFLEX

Ivan Petrovič Pavlov (19.- 20. st.)

 • ruský fyziolog a psycholog
 • zabýval se studiem trávení a s ním spojených reflexů (pokusy se psy-psům s kostí zazvonil, dělal to velice často, naučil psa reagovat na zvonek automatickým slintáním-jako s kostí vytvořil mu podmíněný reflex)
 • objevitel podmíněných reflexů
 • 1904 – Nobel. Cena za fyziologii a medicínu

 

 1. podmíněné = získané (vyšší nervová činnost)
 • získáváme je učením během života individuální
 • vznikají tak, že se k podnětu vyvolávajícímu nepodmíněný reflex opakovaně přidruží nový podnět, který sám později vyvolá stejnou reflexní odpověď (I. P. Pavlov-pokusy se psy)
 • aby se zachoval, je potřeba ho občas posilovat (jinak vyhasíná)
 • např. řeč, chůze
 1. nepodmíněné = vrozené (soubor nep. r. = nižší nervová činnost)
 • jednoduché, zcela automatické
 • rodíme se již s nimi (reflex máme zakódovaný v DNA, dědíme je po předcích)
 • všichni lidé se rodí se stejnými nepodmíněnými reflexy (1 podnět vyvolá u všech stejnou reakci)
 • nutné k zachování života
 • např. odtahovací reflex končetin (pokud sáhneme na rozpálená kamna, vždy ucukneme), kýchací a kašlací reflex (abychom se neudusili), mrkací reflex (odstranění nečistot), patelární reflex (souvisí s čéškou), vylučování slin při přítomnosti potravy v ústech, močení a defekace, sací reflex (podráždění rtů vyvolá sání)

Typy nerv. s.:

Rozptýlená nervová soustava

 • Rozptýlená (difúzní) nervová soustava je nejprimitivnějším typem, typická pro kmen žahavců.
 • Neurony jsou víceméně rozptýleny, netvoří shluky a jsou spojeny nepolarizovanými synapsemi, takže vzruchy mohou procházet oběma směry.
 • Rychlost šíření vzruchu difúzní soustavou je poměrně malá.

  

Žebřičkovitá nervová soustava

 • U bilaterálně souměrných živočichů začíná docházet k centralizaci nervové soustavy, mezi receptor a efektor se vkládají další neurony, které shlukují a tvoří zauzliny, ganglia.
 • Ganglion umístěné v přední části těla se nazývá mozkové ganglion, z něj vystupují nervové pruhy probíhající podélně tělem.
 • Nervové pruhy jsou propojeny spojkami, takže celá soustava skutečně připomíná žebřík.
 • Je typická pro kroužkovcečlenovce.

 

Gangliová nervová soustava

 • Vznikla z žebříčkové soustavy postupnou redukcí nervových pruhů a rozvojem ganglií. Nejdokonalejším typem je gangliová nervová soustava hlavonožců, u kterých by se mozkové ganglion dalo označit za mozek.
 • Gangliová nervová soustava je vlastní živočichům řazeným do kmenů ploštěnciměkkýši 

 

Stavba NS:

 • centrální NS – mozek a páteřní míchá
 • periferní nervy – senzorické (smysly) a motorické (svaly)

Centrální nerv. soustava:

 • musí být dobře chráněn (pevná kostěná – mozek je chráněn v dutině lebeční, mícha je chráněna páteří)

 

 • měkká:

-obaly (meningy): tvrdá plena (nejvíce na povrchu, vystýlá lebeční dutinu a lebeční kanál), pavučnice (pod tvrdou plenou), omozečnice (přesně kopíruje povrch mozku a míchy)

Pavučnice + omozečnice = měkké pleny

 • tekutá ochrana – mozkomíšní mok – mezi pavučnici a om. je kapalina – tlumí nárazy při pohybu, zajišťuje chem. správné prostředí potřebné k práci nerv. b.+ imun. – obsahuje hodně bílkovin
 • na míše i na mozku je bílá (bílá barva, tvoří ji axony-obalen pochvami, tuky jsou bílé) a šedá hmota (tvořena těly a dendrity)

Oddíly CNS:

Mícha

 1. páteřní (hřbetní) mícha = medulla spinalis

-40 cm dlouhá trubice uložená v páteřním kanálu

-horní konec páteřní míchy přechází v část mozku (prodloužená mícha) a dolní konec končí ve výšce 1. a 2. bederního obratle

-Z páteřní míchy vychází 31 páru míšních nervů

-uvnitř dutina – míšní kanálek vyplněný mozkomíšním mokem, tvořena šedou nerv. hmotou, má tvar motýla

-smyslové neurony ve svazku = zadní kořen, které vedou informaci do zadní části míchy, zde jsou vzruchy převzaty, zpracovány a hodnoceny interneuronem

přední část míchy, přechází do svazků hybných motorických neuronů = přední kořen (vedou info z míchy)

-kořeny jsou spojeny a jsou obaleny vazivem = míšní nerv (nitky)

-poškození míšního nervu  ochrnutí části těla, která je ovládána těmito nervy = inervována

řídící fce:pohyb rukou a nohou, obranné reakce, vyměšování, sval. napětí (i v klidovém stavu jsou naše svaly trochu smrštěné-vzpřímený sed…), erekce u mužů

spojovací článek mezi orgánem těla a mozkem

Mozek (encephalon, cerebrum)

 • plní některé jednoduché fce jako mícha (přijímá a zpracovává informace)
 • má 12 hlavových párů (inervují jednotlivé části těla)
 • řídící fce
 • info do (nahoru-vzestupné dráhy)a z (sestupná dráha) mozku vedou nerv. dráhy uvnitř bílé hmoty
 • info do těla posílá přes míchu

zpracovává informace přicházející z míchy = příjemzpracováníkoordinování)

 • skládá se z 6 částí (prodloužená mícha + Varolův most + střední mozek = mozkový kmen udržování základních živ. činností + mozeček + mezimozek + mozek koncový)

Prodloužená mícha

 • pokračování páteřní míchy ve výši prvního krčního obratle
 • udržování základních životních fcí
 • dýchací centrum (práce dých. svalů), kardiovaskulární centrum (kontrola práce srdce a krevního tlaku)
 • řízení práce trávící soustavy (tvorba šťáv, sací reflex, tvorba slin…)
 • řízení obranných reflexů (kašlání, kýchání, zvracení, slzení)
 • poškození smrt (zástava dých. a práce srdce)

Varolův most

 • pouze u savců
 • spojka mezi prodlouženou míchou (velice nízkou položená) a vyššími oddíly mozku

Mozeček

 • řízení a koordinace pohybu
 • udržení rovnováhy a polohy těla
 • vliv na svalové napětí
 • velikost mozečku u živočicha souvisí s dravostí živočicha (čím větší dravější)
 • má na něj velký vliv alkohol utlumení mozečku (špatná koordinace)

Střední mozek

 • přivádění info z očí a ze sluchových orgánů řízení natáčení hlavy za největším sluchových a zrakovým podnětem (automatické řízení)

Mezimozek

 • z několika částí-thalamus (2 vejčité útvary), hypotalamus (pod), hypofýza (podvěsek mozkový)
 • probíhá zde třídění informací, které přichází z celého těla důležité info posílány do koncového mozku
 • nejvyšší centrum, které koordinuje činnost všech vnitřních orgánů, jsou i další části mozku, které je řídí – mezimozek je řídí

Mozek koncový

 • nejvyšší oddíl mozku
 • „velký mozek“
 • ze shora zakrývá všechny ostatní části mozku
 • tvořen 2 hemisférami
 • spoj mezi 2 hemisférami- svazek nervových drah = vazník = kalozní těleso komunikace mezi hem.
 • Pravá: umělecké schopnosti (převažuje u žen)
 • Levá: technické schopnosti, logické myšlení (převažuje u mužů)

Šedá kůra mozková (neocortex- vývojově nejmladší část našeho mozku):

 • tvoří na povrchu mozku plášť
 • název:má šedou barvu, protože ji tvoří těla a krátké výběžky neuronů
 • zvrásněná, zprohýbaná do závitů  větší plocha, + prohlubně = rýhy (hodně hluboké rýhy rozdělují mozek na 4 části : čelní lalok lalok temenní, lalok týlní, lalok spánkové)
 • je typická pro savce, největší plochu má člověk – 2200 m2, tvoří ji 14 milionů neuronů – skoro půlka z celkového počtu neuron, tvořících mozek
 • přichází sem info z receptorů, které máme např. v kůži a dále z nižších oblastí mozků jsou zpracovány vznik pokynů na pro nějakou činnost
 • centrum myšlení

Laloky:

čelní

 • asociační centrum-centrum myšlení, porovnávání toho, co slyšíme, vidíme, s tím co už máme v paměti přemýšlení, u člověka je dobře vyvinuto
 • motorické centrum – řízení úmyslných pohybů, vysílán impuls ke kosterním svalů směrem dolů do míchy – svalům = „pyramidová dráha“ , po cestě se nervové dráhy kříží pravá část mot. centra koordinuje levou půlku našeho těla, levá část ovládá kosterní svaly na pravé půlce těla
 • centrum řeči = Brocovo c. ř. – je nepárové, řídí svaly, které pohybují hlasivkami, u prváků se c. ř. se nachází nalevo, u leváků většinou bývá v pravé, ale může být i v levé, při mozkové mrtvici – může dojít ke vzniku poruchy řeči či ztráty
 • čichové centrum – zpracovávání informací z čichového orgánů rozpoznávání pachů a vůní, čichové centrum u lidí není moc velké)

temenní

 • chuťové centrum – zpracování info z chuťových pohárků, rozpoznávání chuť
 • centrum kožní citlivosti – zpracovává info, které sem vedou z receptorů v kůži, díky němu si uvědomujeme, že je nám např. horko nebo že nás něco bolí

týlní

 • zrakové centrum – přichází sem info z očí a teprve zde se skládají v 3D obraz, poškození zr. c. – člověk může oslepnout

spánkový

 • sluchové a rovnovážné centrum – přichází sem info ze sluchu, můžeme vnímat zvuky + si dokážeme uvědomit polohu či pohyb našeho těla

Bazální ganglia

 • shluky šedé hmoty ve hmotě bílé
 • pomocné ústředí našeho pohybu
 • odtud je koordinován neúmyslný = reflexní pohyby s pohyby úmyslnými snaží se je spolu zkoordinovat

Limbický systém

 • na rozhraní koncového mozku s mezimozkem
 • odtud je řízeno instinktivní chování + emoce

Dutiny v mozku:

 • jsou navzájem propojeny
 • míšní kanálek (prochází prostředkem páteřní míchy, velice úzký kanálek), navazuje v dutiny v mozku na 4 mozkové komory (dutiny, 4. komora- uvnitř mozku, nad prodlouženou míchou, komory jsou v mozku propojeny kanálky, 3. komora se nachází v mezimozku, 1. a 2. komory = postranní komory – ty se nachází v koncovém mozku-v hemisférách)
 • všechny dutiny jsou vyplněny mozkomíšním mokem – na první pohled čirá bezbarvá kapalina, v centrální nerv. s. máme celkem 150 ml – celkem málo navlhčení mozku, tlumí nárazy, složení- stálé-pokud jsme zdraví, mění se při zánětlivých chorobách např. plen, vlastní nerv. tkáně využívá se to v diagnostice – odběr m. m. = lumbální punkce- celkem nízko, nenachází se zde již vlastní páteřní mícha

Výživa mozku:

 • potřebuje pro svou činnost glukózu a kyslík – pro jednotlivé b.
 • neurony jsou na nedostatek kyslíku nejcitlivější po 30 sek. se neurony ničí, po 2 a 3 minutách odumírají, nejsou schopny fungovat v anaerobním prostředí, mozek odebírá pouze 20 % kyslíku (více toho spotřebují neurony) který proudí v našem těle, za 1 min. /1, 5 l krve proteče mozkem
 • krkavice – tepny, vedou do mozku cukr a kyslík

Růst a vývoj mozku:

 • miminko 400g
 • váha mozku 1450g u mužů, 1350g ženyzávisí na počtu spojů (synapsí) a počtu neuronů (proces učení, výchova)

Petriferní (obvodové)

 • všechny nervy vedou info dvojím směrem
 • sensodický nerv z těla do centrální
 • notorický n. vede info od centrály do těla

2 druhy nervů:

 1. mozkomíšní (cerebrospinální)
 • přivádí info z receptorů v kůži nebo ze smyslových orgánů odvádí pokyn do centra a poté z centrály opět ke kosterním příčným svalům
 • mozkové (hlavové nervy) – 12 párů inervace příčně pruhovaných svalů, které se nacházejí na hlavě
 • míšní nervy – vychází z hřbetní míchy – 31 párů inervují kosterní svaly na zbytku těla
 • podléhají naší vůli
 1. vegetativní (autoimunitní)
 • řídí práci vnitřních orgánů inervují hladkou svalovinu (např. peristaltika trávicí trubice…)
 • hypotalamus – pokyny veg. nervů vedou od hyp. pracují nezávisle na naší vůli

dle uplatnění:

 • všechny orgány jsou ovládány oběma typy
 1. parasympatické – tvořené parasympatikem
 • vlákna vychází z mozku i z křížové míchy a vliv parasympatiku převládá v klidu
 • zpomalení a zeslabení stahů srdce, snižuje krevní tlak – rozšíření cév, hladká sv. se začne stahovat- průdušky, žaludek, střeva – zúženější průdušky, zvýšení peristaltiky střev, aktivace trávicích žláz, utlumení tvorby potu
 1. sympatické – tvořené sympatikem
 • vlákna vychází z krční, hrudní a bederní oblasti míchy – převládá ve stresu, při zátěži
 • zrychlení tepu a zesílení stahů, zvýšení krevního tlaku, ochabnutí hladké svaloviny, rozšíření průdušek, zpomalení peristaltiky, sníží se sekrece trávicích žláz, aktivace potních žláz

Psychické nemoci:

Schizofrenie

= rozdělené myšlení

 • projevuje se v adolescenci (15-35 l.)
 • většina se vyléčí
 • jde o chronickou nemoc
 • příčiny nejsou známy (asi vys. hladina dopaminu v mozku – přenašeč info mezi neurony) spouštěč – drogy, zatěžující situace + dispozice – geny
 • projevy: začíná nenápadně – plachost, soc. stažení, depresivní nálady, vztahovačnost pokud tyto projevy trvají min. 2 měsíce a je jich víc
 • příznaky: halucinace, bludy, dotváření reality, pocit pronásledování, nesrozumitelná řeč, oproštění od emocí, abulie = není schopen vůle, zmobilizovat vůli, změny v osobnosti – zhrubnout, narušení paměti, inteligence není narušena
 • typy schizofrenie: paranoidní – ve vyšším věku, bludy a halucinace, cítí se ohrožený lidmi, strach z pronásledování
 • léčba: léky, antipsychotika, léky proti halucinacím či depresím, léky pro oživení motoriky, elektrošoky

 

Epilepsie

= padoucnice

 • záchvatové onemocnění mozku
 • muži častěji postižené touto nemocí, spíše u dětí (většinou končí v budoucnu ve vězení)
 • vyvoláno nepoměr mezi neurotransmitery – tlumícími a inhibičními, vznik elektrických výbojů v určité části mozku „epileptická bouře“
 • stres zhoršuje průběh této nemoci
 • většinou dopředu ví, že dostanou záchvat (záblesk, poruchy vidění)
 • typy: primární (vrozená), sekundární (získaná, způsobeny úrazy, poškození míchy)
 • záchvaty s křečemi (svíjení, výpadky vědomí, můžou trvat až několik minut, pěna z úst) či bez křečí (přestane dělat, to co dělal, ztráta paměti)
 • můžeme mu pomoct: záchranka a odstranit věci, aby si nějak neublížil
 • občas tyto záchvaty mohou být způsobeny alkoholem, ostrým světlem, blikání
 • léčba: léky – mixy léků, změna živ. stylu – bez alkoholu, nesmí se příliš vyčerpávat, pokud se neléčí léky, může se to léčit chirurgicky – zneškodnění části mozku
 • nesmí mít řidičský průkaz, cítí se unavení, problémy v těhotenství

 

Roztroušená skleróza

 • autoimunitní onemocnění centrálního nerv. systému
 • příčina není známa (3 % geny, životním prostředím)
 • není vynalezen lék
 • průběh se dá zpomalit
 • častější u žen, projevuje se mezi 20 a 40 r. života
 • imunita vnímá jako cizí látku myelinová pouzdra nerv. buněk a ničí je pomalejší vzruchy nebo úplné přerušení
 • projevy jsou velice různé: poruchy vidění, kožní citlivosti, špatná koordinace pohybu, mravenčení po těle, typická únava
 • léčba: imunosupresivní léky (tlumí imunitu), doporučuje se změna životního stylu
 • může dojít i k ochrnutí svalů, v dnešní době se to nestává díky lékům
 • 2 druhy: maligní (častější ataky – výpadek zraku či citlivosti kůže zhoršuje se to), benigní (lehčí průběh, méně ataků a skoro se to nezhoršuje)

Parkinsonova nemoc

 • velké zpomalení životního tempa
 • porucha pohybu – neurodegenerativní nemoc zánik určitých b. – neuronů, které produkují látku dopamin (slouží jako přenašeč vzruchu) + úbytek pigmentových b., v mozkových gangliích
 • pokud klesne množství dopaminu v těle pod určitou hladinu začne se to projevovat

příčiny:neznámé

projevy:

 • únava, špatný spánek, deprese „nejdříve to vypadá jako chřipka“
 • „zmrzne“ – člověk se nemůže vůbec hýbat tento stav může trvat i několik desítek minut

např. ztuhlost obličeje „maskuitní obličej“, ztráta automatických pohybů, např. zavření pusy neschopnost domluvit se s lidmi

 • křeče, třes, ztráta rovnováhy

léčba:

 • při delším požívání léků  může dojít ke kroutivým pohybům – mohou být i bolestivé
 • neuromodulační léčba – začala se používat od 90. let, elektrostimulace, zavedení elektrody do mozku trvale dráždí určitou část mozku nastavuje mozkovou fci do určité rovnováhy + ruší některé negativní příznaky
 • poté zanoření elektrody do mozku + pod kůží vedený kablík do podklíčkové oblasti, kde je vypreparovaná kapsa, kam je vložen neurostimulátor nemocný se stává soběstačným, může se pohybovat
 • dosud bylo v Nemocnici Na Homolce touto metodou úspěšně operováno 7 nemocných

 

Alzheimerova nemoc

 • touto chorobou trpěl např. exprezident USA Ronald Reagan
 • „cesta do krajiny zapomnění“
 • degenerativní onemocnění mozku, patologické chorobné zrychlení zestárnutí mozkové tkáně
 • pacienti jsou často v psych. lůžkových odděleních, protože mají těžké poruchy chování, selhání pečovatele, nesamostatnost
 • rozpad nervových vláken a buněk, kvůli ukládání patologických proteinů
 • Alzheimerovská společnost – společnost rodinných pečujících a všech, kteří mají zájem o problematiku Alz. n. a dalších demencí prosazování práv nemocných, jejich zájmů a nároků ve společnosti
 • každý 5. člověk nad 85 let trpí Alz. n.

diagnostika:

 • pomocí CT = výpočetní tomografie nebo pomocí magnetické rezonance (pokud se nalezne atrofie = úbytek tkáně, bez změn cévních) – pokud se vnitřní objem hypokampů (zodpovědné za m´paměť) velice rychle zmenšuje
 • výskyt a přibližnou tíži demence se diagnostikuje za pomocí minimental state examination – tento test není pouze pro diagnostiku Alz. n., ale pro všechny demence
 • další test: kreslení hodin – zde selhávají dementní pacienti a především pacienti trpící Alz. n.

projevy:

 • postupně směřuje k demenci a ztrátě osobnosti
 • úbytek intelektu, schopnost logicky myslet, soustředit se a hlavně ubývá paměť
 • člověk o sobě skoro ani neví, dostává se do role malého dítěte
 • vnímají prostředí, ve kterém jsou (jestli jsou k nim ostatní laskaví…)
 • výjimečně ztráta řeči, dezorientace

léčba:

 • při diagnostice v prvotní fázi je možné tuto nemoc zastavit nebo alespoň zpomalit
 • nevyléčitelná

Lehká mozková dysfunkce

 • neschopnost soustředit se
 • velice dobré jsou pohybové aktivity či činnosti, při kterých se děti nemusí tak soustředit
 • porucha pozornosti s hyperaktivitou = ADHD (v kolektivu má potřebu ze sebe dělat šaška)
 • metabolická vrozená vada
 • většinou se pojí často i specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie – špatné píšou, ortografie
 • logopedie – vyšetření, pokud nemá dítě např. poruchu pozornosti
 • nejdříve je potřeba zvládnout hrubou motoriku a teprve potom řeč…
 • 1/3 dětí s LMD „dozraje“ bez následků, druhá třetina se „kompenzuje“ a vnější známky z jednání vymizí – neurofyziologický obraz se však nezmění, třetí třetina nedozraje, ani nekompenzuj, a mívá i soc. problémy

příčiny:

 • geny (vrozená nemoc)

projevy:

 • nepozornost, nepřijímání v okolí
 • zahleděnost do vnitřního světa

léčba:

 • léky (medikamenty na prokrvení mozečku, psychostimulancia – může se na ně získat závislost)  „probuzení mozku“, zaměření na 1 věc, kontext
reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.