Inventarizace

Inventarizace

Zákon o účetnictví ukládá účetním jednotkám povinnost inventarizovat majetek a závazky a stanoví pravidla pro provádění inventarizací. Inventarizace je jednou z činností, která přispívá k úplnosti, průkaznosti a správnosti údajů v účetnictví.
Účelem inventarizace je ověřit, zda stav majetku a závazků zachycený v účetnictví odpovídá skutečnosti, tj. inventarizace je jedním z nemnoha způsobů, kterými lze provést kontrolu správnosti účtování.

Rozdíl mezi pojmem inventura a inventarizace

Inventurou se rozumí pouze zjištění skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni u jednotlivých složek (například inventura materiálu na skladě k 31. 12.).

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama