Reklama:

Mezinárodní vztahy a fenomén globalizace

 

 • - nástroje zahraniční politiky
 • - vývoj ekonomické spolupráce
 • - zapojení ČR do mezinárodních vztahů
 • - kulturní, sociální a ekonomický rozměr globalizace

MV- vztahy mezi státy, jejich spolupráce, soutěž, konflikty, kontakty ekonomické/sportovní/právní/ekologické…

 • - mezinárodní politika
 • - mezinárodní organizace
 • - mezinárodní právo

Nástroje zahraniční politiky

 • diplomacie = činnost státních činitelů v oblasti zahraniční politiky, hledání řešení sporných otázek pomocí diskuze, soubor norem o mezinárodních stycích států (vyjednávání, uzavírání mezinárodních smluv, zastupování státu v zahraničí)
 • mezinárodní dohody
 • deklarace = není závazná, jen vyjadřuje záměr
 • smlouvy = dvou či vícestranný projev společné vůle (otevřené/uzavřené, vypověditelné/nevypověditelné, časově omezené/neomezené)
 • ideologické prostředky = vysílání rozhlasu – Hlas Ameriky, Svobodná Evropa
 • ekonomická opatření
 • vojenská opatření
 • terorismus = teroristou může být stát (Libye), skupina, jednotlivec
 • mezinárodní organizace = jsou vyšší formou spolupráce mezi státy, spolupráce států v rámci mezinárodních organizací je trvalá a na rozdíl od smluv a dohod se neustále rozvíjí

Vývoj ekonomické spolupráce

Zapojení ČR do mezinárodních vztahů

 • - ČR se podílí na činnosti všech typů mezinárodních organizací
 • - z regionálních je členem těch, které fungují na území Evropy
 • - zahraniční cíle ČR:

Členství ČR v mezinárodních organizacích

 • - OSN:
 • - NATO:
 • - EU:
 • - Rada Evropy, CEFTA, OBSE,  Visegrádská čtyřka - politické sdružení čtyř středoevropských zemí (Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky), které usilují o vstup do evropských struktur, spolupráce nemá institucionální podobu

Kulturní, sociální a ekonomický rozměr globalizace

Globalizace = srůstání světa, proces sbližování kultur a ekonomik různých národů a států

 • - jde zejména o hospodářský proces
 • - k urychlení došlo v 70. letech po zavedení nových informačních technologií
 • - prvky:
 • a) celistvost – mizí hranice
 • b) okamžitost působení – přesun dat a hmot
 • c) nová centra moci – nadnárodní korporace
 • d) větší přístup ke vzdělní
 • - globální problémy:
 • a) ekologické – narušování a ničení klimatu, skleníkový efekt, zvětšování pouští, zanikání druhů , nadbytek odpadů, kácení deštných pralesů
 • b) sociální – distribuce a konzumace drog, kriminalita, chudoba, hladomor, nadvláda nadnárodních korporací, amerikanizace kulturního života
 • c) demografická – přelidnění, práce dětí
 • d) zdravotní – hlad, podvýživa, špatná zdravotní kondice, obezita, epidemie, etika v medicíně (potraty, klonování, eutanazie)
 • e) bezpečnostní – zbrojení, nebezpečí termonukleární války, terorismus, rasové a náboženské střety
 • f) ekonomické – ekonomická krize, chudoba, zvětšování rozdílů mezi chudými a bohatými, vyčerpání surovin a zdrojů, problémy se zajištěním energie

Vliv globalizace na ČR

 • - výrazný příliv zahraničního kapitálu
 • - stabilní měna
 • - větší množství pro export českých podniků

Kritika globalizace

 • - navrhuje řešit globální problémy globálně = na půdě OSN
 • - vyzívá k celosvětové iniciativě za prosazení  ekologického a sociálního zákonodárství ve všech zemích
 • - globalizace neřeší naléhavé problémy lidstva, ale naopak je udržuje a prohlubuje