Reklama:

Sociální komunikace a její nezbytnost

 

 • - sociální interakce
 • - typy, formy, druhy komunikace
 • - sociální percepce
 • - konflikty a jejich zvládání
 • - reakce na zátěžové situace

Sociální interakce

 • - proces vzáj. působení jedinců (téhož druhu) na sebe
 • - nastává tehdy,jestliže jednání jedné osoby nebo skupiny vyvolává jednání jiné osoby nebo skupiny, zahrnuje poznávání druhý lidí a sebe sama v síti sociálních vztahů a komunikaci
 • - důležitý je proces sociálního poznávání, které je znesnadňováno chybami: halo efekt (necháme se unést jedním nápadným rysem), prvním dojmem, efektem sociálního postavení (vlastnosti posuzujeme např. podle povolání), projekcí (své názory očekáváme od jiného člověka), předsudky a stereotypy (zjednodušování, zkreslování – např. podle rasy, národa, pohlaví apod.)
 • - součástí sociální interakce je komunikace, u které rozeznáváme tři typy: meziosobní, skupinovou, masovou

Typy, formy, druhy komunikace

Komunikace

 • = způsob dorozumívání
 • = proces, v jehož rámci se sdělují či vyměňují informace 
 • = prostředek sociální interakce
 • - není specificky lidským procesem (narozdíl od řeči)
 • - vyplývá z potřeby člověka vyměňovat si informace
 • - izolace od informací vyvolává u člověka ps. deprivaci

Vývoj komunikačních systémů:

 • 1) znamení a signály
 • 2) mluvení
 • 3) psaní
 • 4) tisk
 • 5) masová komunikace

Proces komunikace:

 • komunikátor (sdělení od ní)
 • komuniké (obsah sdělení)
 • komunikant (přijímá sdělení)
 • účinek vyvolaný komunikací

Druhy:

 • - verbální (jen 20% monolog, dialog..) / neverbální (mimika, gesta..80%)
 • - symetrická (všichni účastníci stejnou měrou) / asymetrická
 • - harmonická / konfliktní
 • - soutěživá / spolupracující            
 • - formální / neformální               
 • - řetězová / ohnisková / kruhová  podle prostředníka

Formy: 

 • - přímá reakce -> signalizuje urč. význam
 • - gesta -> mimika (pohyb obličejových svalů) např. úsměv – vyjadřuje povzbuzení / souhlas / ironizaci / pochvalu / pohrdání..
 • pantomimika (pohyb končetin a celého těla)
 • - jednání  neverbální vyjádření úmyslu, úsilí
 • - obrazová reprezentace
 • - symbolická komunikace - různé formy řeči / ostatní vyjádření = předání květiny / umělecká produkce
 • - významné i citový přízvuk, výraz
 • - ovliv. kom.- metakomunikační hříchy – koketérie, zabarvení hlasu, ironie, sarkasmus
 • - způsob jednání:
 • - submisivní (pasiv.)
 • - dominantní (aktiv.)
 • - asertivní

Sociální percepce

 • – obraz si tvoříme podle naší kognitivní(poznávací) komplexnosti
 • 1) určité třídění ( kategorizace ) člověka
 • 2) většinou podle toho, co činí ( chování ), co řídí, jaký má vzhled(sociální status)
 • Chyby v procesu sociálního poznávání:
 • - Haló efekt: při poznávání druhých se necháme unést jen jediným nápadným rysem, ať už příznivým, nebo nepříznivým. Tento rys „přehluší“ všechny ostatní, které pak posuzujeme stejně (pozitivně/negativně)
 • - První dojem : PD z percepce  toho druhého zobecníme a dovolíme, aby ovlivňoval naše další poznávání.
 • - Logická chyba: na základě jistých zkušeností se domníváme, že některé vlastnosti spolu logicky souvisejí. (např. opakovaně se setkáváme s několika vysokými muži, kteří jsou rozhodní a energičtí, to ale neplatí pro všechny vysoké muže)
 • - Efekt mírnosti: nám sympatické a milé osoby obvykle posuzujeme mírněji, méně kriticky
 • - Efekt sociálního postavení: většinou přisuzujeme neprávem lidem se známým sociálním postavením, vlastnosti, které jsou pro výkon dané profese/postavení charakteristické
 • - Projekce: máme tendenci očekávat, že ostatní lidé mají podobné motivy, zájmy, postoje a názory jako my. Své promítáme do druhého
 • - Předsudky a stereotypy: stereotypní hodnocení zahrnuje zpravidla zjednodušování a  zkreslení (např. Němce považujeme za pořádné, tak Hans je také pořádný-> jednomu příslušníkovi skupiny přisuzujeme rysy, které jsou typické pro danou skupinu. Předsudek je intenzivním stereotypem, špatně se odstraňuje, těžko se argumenty mění ->ulpívání na chybných teoriích (rasové)

Konflikty a jejich zvládání

Konflikt, konfliktní situace:

 • a) obsahové, věcné, racionální
 • b) emocionální(iracionální)
 • - vnitřní, vnějšně vnitřní, vnější
 • - boj protichůdných sil, 1 složka je racionální, 1 iracionální
 • - 3 zákl. typy chování u konfliktu:

1) konfrontace

2) únik

3) popření

4) řešení(vyřešení)

Zdroje konfliktů:

 • - objektivní překážky
 • - vlastnosti jiných lidí
 • - povahové osobní vlastnosti
 • - nepřiměřené požadavky
 • - chyby výchovy
 • - nedostatek zkušeností, schopností

Reakce na zátěžové situace

Stres = stav psych. zátěže

 • - vzniká působením rušivého faktoru na člověka během dosahování cíle/uspok. potřeb
 • - při prohloubení a chronickém působení konfliktu
 • - individuální odolnost, různé činitele

Frustrace = stav vyvolaný překážkou na cestě k cíli / uspok. potřeb

 • - aktivuje tzv. obranné frustrační mechanismy
 • - různá náchylnost, různá odolnost (frustrační tolerance->dlouhé snášení
 • - negativně ovlivňuje chování člověka, ale může vyvolat i motivaci -> zvýšené úsilí

Reakce na zátěžovou frustrační situaci:

 • - agrese (4 stupně: 1) pouze v myšlení, 2) projeví se nadávkou navenek, 3) destrukce / rozbíjení předmětů, 4) fyzické napadení osoby)
 • - bagatelizace (snižování hodnoty cíle)
 • - racionalizace (hledání rozumového vysvětlení problému)
 • - kompenzace (snaha vyvážit neúspěch úspěchem v jiné oblasti)
 • - únik (vyhýbání se povinnostem / nepříjemnostem....např. nemoc)
 • - somatizace (přenesení psych. napětí do těles. oblasti -> civilizační choroby)
 • - projekce (svalování vlastní viny za neúspěch na někoho jiného)
 • - regrese (únik z napjatých situací k nepřiměřenému jednání)

Deprivace (strádání) = chronické neuspokojení potřeb / nedosahování cílů

 • - když jsou základní potřeby uspokojovány na úrovni existenčního minima , nebo pod její úrovní
 • - různé podoby:
 • – fyzická (nedostatek spánku)
 • - psychická (chronické neuspokoj. psych. potřeb)
 • - senzorická (nedostatek podnětů)
 • - sociální (velká soc. izolace)