Goniometrické funkce

 

Základní pojmy o trojúhelníku

Goniometrické funkce pracují s úhly v trojúhelníku, proto si v této části zopakujeme pojmy související s trojúhelníkem.

Trojúhelník ABC

                          Trojúhelník ABC

 

 

Na obrázku je vidět trojúhelník, který je tvořen vrcholy AB a C; jedná se tak o trojúhelník ABC. Najdeme zde tři strany: ABBCAC. Dále si všimněte, že tyto strany jsou ještě navíc pojmenovány malými písmeny. Toto pojmenování má své pravidlo — naproti vrcholu A máme stranu a. Naproti vrcholu B je strana b a naproti vrcholu C je strana c. Po daném vrcholu je tak vždy pojmenována protější strana; ta strana, která není tvořena daným vrcholem.

Každý trojúhelník má tři vnitřní úhly, které obvykle označujeme řeckými písmeny alfa α, beta β a gama γ. Součet všech tří vnitřních úhlů musí vždy dát 180 stupňů. U vrcholu A máme obvykle úhel alfa, u B beta a u C gama.

Přestože goniometrické funkce můžeme nějakým způsobem používat u jakéhokoliv trojúhelníku, často pracujeme pouze s pravoúhlým trojúhelníkem. Pravoúhlý trojúhelník je takový trojúhelník, který má jeden úhel pravý, tj. o velikosti 90 stupňů. Vypadá například takto:Pravoúhlý trojúhelník

 

 

Pravoúhlý trojúhelník má speciálně pojmenované strany. Nejdelší strana se nachází naproti pravého úhlu a říká se jí přepona (modrá strana na obrázku). Dvěma kratším stranám se říká odvěsny (červené strany). Tento trojúhelník nás bude v tomto článku zajímat nejvíce.

 

Značení odvěsen v trojúhelníku

Přejděme postupně k první goniometrické funkci, k funkci sinus. Všechny goniometrické funkce nám ukazují vztah mezi nějakým úhlem v trojúhelníku a poměrem délek dvou stran. Zpravidla se pak nejedná o pravý úhel, ale o ty zbývající dva. Vstupem do goniometrické funkce je tak velikost úhlu. Výstupem je poměr nějakých dvou stran. Jednotlivé funkce se liší podle toho, s jakými stranami pracují.

Funkce sinus pracuje s protilehlou odvěsnou a přeponou. Co je přilehlá a protilehlá odvěsna vzhledem k danému úhlu ukazuje následující obrázek.

 

Trojúhelník s vyznačenými odvěsnami

Na obrázku pracujeme s úhlem beta, tedy s úhlem u vrcholu B. Černá strana je přepona, na ní se nic nemění. Červeně zvýrazněná strana c je přilehlá odvěsna, protože přiléhá k úhlu beta. Modře zvýrazněná strana b je protilehlá odvěsna, protože je naproti úhlu beta. Důležité je, že tyto pojmy vztahují vždy k úhlu. Pokud se budeme dívat na obrázek z pohledu úhlu gama, dostaneme tento výsledek:

Trojúhelník s jiným vyznačeným úhlem

 

Funkce sinus

Sinus úhlu alfa se rovná poměru délky protilehlé odvěsny ku délce přepony. Co to znamená? Pokud spočítáme (na kalkulačce například) sinus úhlu alfa, získáme hodnotu podílu

Trojúhelník s vyznačeným úhlem beta

                 Trojúhelník s vyznačeným úhlem beta

 

 

Je to hezký trojúhelník, délky stran jsou: |a| = 5|b| = 3 a |c| = 4. Protilehlá odvěsna k úhlu beta je strana b, přepona je strana a. Vypočítáme podíl b/a, tedy 3/5, což je 0, 6. Sinus úhlu beta se tak rovná 0,6. Úhel beta má velikost , pokud tento úhel naskládáte do kalkulačky a vypočítáte sinus, získáte právě 0,6 (po drobnémzaokrouhlení). Výsledek si také můžete zkontrolovat na Googlu.

 

K čemu je to dobré

Je to dobré v případě, kdy znáte jeden úhel a délku jedné strany a potřebujete dopočítat zbývající strany.