Barbaři

Barbar – cizinec mluvící jinou řečí, má jiné zvyky, vyznává jiné hodnoty

  • původně to bylo označení pro cizince, následně v Římě se slovo Barbar bralo i jako nadávka
  • Barbaři byli velmi bojově zaměřeni
  • Skvělí válečníci a lovci, byli však méně zruční v řemeslech

Germánské kmeny – Ostrogóti, Vizigóti, Alamani, Frankové, Svébové, Burgundové
Barbarská království – vznikají na území západořímské říše
Od Římanů přebírají písmo (latinku) a kulturní jazyk (latinu)
Různá nářečí – vznikají románské jazyky (španělština, portugalština, francouzština, italština)
Romanizace – přebírání římského kulturního dědictví

Barbarizace západní Evropy

Germáni přináší své zvyky a dovednosti
Stará antická města ztrácí na významu, počet obyvatel klesá
Hospodářský život se přenesl na venkov
Úpadek řemesel, hlavním stavebním materiálem dřevo
Zemědělství závislé na počasí, drsné poměry
Nevzdělanost a negramotnost – málo písemných pramenů