Reklama:

Čechy ve vrcholném středověku

Download verze: ČECHY VE VRCHOLNÉM STŘEDOVĚKU.docx 

Změny v zemědělství:

 • •        zvýšení produkce
 • •        Nové osady, vnější a vnitřní kolonizace
 • •        Vznik měst- živelně, zakládáním
 • •        Šlechta, duchovenstvo, měšťanstvo

Přemysl Otakar I. - 1197- první z posledních Přemyslovců – 1230

 • •        Český stát je v úpadku kvůli bojům o moc, téměř vazalsky závislý na římskoněmecké říši
 • •        Končí boje o moc, protože Přemysl Otakar nemá rivala
 • •        V římskoněmecké říši začíná boj o moc mezi vzdorokráli
 • •        Přemysl 5x změní spojenectví a pokaždé něco získá
 • •        1212 získá od Fridricha II. Zlatou bulu sicilskou- potvrzuje dědičný královský titul, právo domácí volby panovníků, potvrzuje nedělitelnost českého území, potvrzení nezávislosti Čech na říši.
 • •        Vedl sňatkovou politiku a zasnoubil Anežku Přemyslovnu s Jindřichem- syn Fridricha II.
 • •        Nakonec štaufové sňatek zrušili a Jindřich si vzal marketu Babelonskou- dědička Rakouských zemí
 • •        Anežka se odvrací od světského života k bohu- charitativní činnosti- byla prohlášena za svatou 20st.

Václav I. 1230-1253

 • •        Přichází do Čech rytířská kultura= šlechtici se připojují na boj a účast v bitvách, různé turnaje
 • •        Cestné jednaní, zhoršení vztahu se šlaufy
 • •        Václav se snaží najit spojence proti mongolům, nakonec musí sám zmobilizovat armádu
 • •        Mongolové se stáhli a Václav začal zanedbávat své povinnosti- šlechta proti němu povstala a přemluvily jeho syna, aby byl v cele vzpoury- Václav vzpouru potlačil
 • •        Václav svého syna Přemysla Otakara II. Ožení s Markétou Babenberskou

Přemysl Otakar II. 1253-1278- král železný a zlatý

 • •        Vládl tvrdě vůči šlechtě
 • •        Spoléhal na železnou jízdu- v brněni
 • •        Byl bohatý- měl stříbrné doly v Jihlavě
 • •        Uspořádal výpravu křížovou mezi pohanské Prusy 1254zalozil město Královec
 • •        Béla IV. Uhersky král 1260b. u Kressenbrunnu
 • •        Přemysl O. II. Zvítězil (- Béla musel uznat nárok na rakouské země a Štýrsko
 • •        Přemysl si vzal Kuhutu Uherskou
 • •        1273- volba římskoněmeckého císaře, Přemysl Otakar proti Rudolfovi Habsburskému
 • •        Zvolen byl Rudolf, ale Přemysl ho nezná
 • •        Boje Rudolf hledá spojence proti Přemyslovi
 • •        Rudolf + šlechtická opozice- Vítkovci, Záviš z Falkenštejnu
 • •        Rudolf dá Přemysla do Klatby= Přemysla nemusí poddaní poslouchat
 • •        Šlechtická opozice s Rudolfem, povstane- Přemysl uzná Rudolfa císařem a potlačí povstání české šlechty
 • •        Rudolf zbaví Přemysla Rakouských zemi a Štýrska
 • •        1278- b. na Moravském poli- Přemysl prohraje a padne jeho následník Václav II. Je příliš mlady.
 • •        Vládne jeho matka Kuhuta Uherská
 • •        Šlechta využila, že zmizela pevná ruka a začnou drancovat
 • •        Kuhuta žádá o pomoc Otu Braniborského- synovec P.O. II.
 • •        On se ale připojí na stranu šlechty
 • •        Rudolf Habsburský si zabral Moravu
 • •        Dohoda: Rudolf si na 5 let nechá Moravu, Ota se stane na 5 let správce českých zemí a bude poručník Václava
 • •        Ota dál, drancuje české země a Václava II. vězní na Bezdězu
 • •        Ota se vrací do Branibor a Václava sebou bere jako rukojmí
 • •        1283- Rudolf Habsburský se stahuje na Moravu, braniborští rytíři také a Václav se vrací do cech ve velmi zanedbaném stavu
 • •        1283-1290- novy Václavův poručník je Záviš z Falkenštejnu- stal se manželem Kuhuty uherské
 • •        1290 byl obviněn ze zrady a byl popraven

Vlastní vláda Václava II. -1290-1305

 • •        Je to schopný panovník
 • •        V Polsku vymřou Piastovci a Václav chce získat polskou korunu
 • •        1300 se stal polským králem a potvrdil si to sňatkem s dědickou korunu- Eliška Rejčka
 • •        Provádí mincovní reformu díky nalezišti stříbra v kutné hoře – Pražské groše
 • •        Nechal vypracovat zákoník- kutnohorské horní právo- těžba stříbra a ražba minci, vzor pro podobné zákoníky z okolních zemi
 • •        V Uhrách vymírají Arpádovci a Václav II. Chce získat korunu pro svého syna
 • •        Moc Přemyslovců stoupla a svaté Ríši římské se to nelibí a císař Albrecht habsburský proti Václavovi II. Vytáhne s armádou
 • •        Albrecht je porážen
 • •        1305 Václav II. Zemře

Václav III. 1305-1306

 • •        Vzdává se uherské koruny
 • •        nic nezajímal a jen užíval života
 • •        1306 v Polsku vypuklo povstání proti české armádě
 • •        Václav III. Vyrazí s vojskem potlačit povstání
 • •        Než odjel předal moc Jindřichovi Korutanskému- švagr
 • •        Po cestě se zastavil v olomouckém biskupství a tam byl zavražděn
 • •        Vymření Přemyslovců  po meči
 • •        1306 zvolen Jindřich korutanský
 • •        Albrecht s tím nesouhlasí a nasadí na trůn syna Rudolfa Habsburského- 1307 zemře
 • •        Znovu zvolen Jindřich korutanský 1307-1310
 • •        Jindřich byl neschopny panovník

Česká šlechta se obrati na římskoněmeckého krále Jindřich VII. Lucembursky- vyjednají sňatek-

Jan Lucembursky + Eliška Přemyslovna

 • Jan sesadí Jindřicha a nastupují Lucemburkové
 • 1310 musí Jan podepsat nástupnický diplom Jana lucemburského- Jan nesmí vypsat daně bez svoleni šlechty, Jan nebude vládnout za pomoci cizích rádců
 • •        Jan to podepíše, ale nebude to dodržovat
 • •        Šlechtická opozice- Jindřich z Lipé
 • •        Jan se s opozici několikrát střetne i vojensky
 • •        1318 Jan rezignuje na upevnění moci v Čechách
 • •        Věnuje se především zahraniční politice
 • •        Jan dosadí do nejvyšších úřadu českou šlechtu
 • •        Jan putuje Evropou a účastni se turnajů, válek a bitev
 • •        Vrací se do cech jen pro peníze
 • •        Padl v bitvě u Kresčaku, byl tam už slepý

Karel IV 1346-1378

 • •        Narodil se 1316 v Praze a byl pokřtěn na Václava
 • •        Když mu byli 3, tak se jeho rodiče pohádali a Eliška odjela na hrad loket
 • •        Jan Lucemburský hrad dobyl a Karla uvěznil na Křivoklátě
 • •        Když mu bylo 7 tak ho Jan poslal do Francie na výchovu a tam přijal jméno Karel
 • •        V 7 letech si vzal blanku z Valois stejně starou
 • •        Když mu bylo 15. let byl povolán do Italie
 • •        Snaží se pomoct, ale neuspěje
 • •        1333 se vrací do Čech
 • •        Jan dal titul markrabata moravského a titul zástupce krále
 • •        Jan prodal královské hrady a statky, pražský hrad byl zanedbaný a měli spoustu dluhu
 • •        Karel navázal kontakty s významnými šlechtici a dává jim nejvýznamnější úřady v Čechách
 • •        Šlechta mu povolí mimořádnou dan a měšťané mu půjčili
 • •        Vykoupil část královského majetku a začne opravovat pražský hrad
 • •        Jezdil po Čechách a dával měšťanům výsady- děla si spojence
 • •        Dobře vztahy s papežem- bývalý vychovatel Karla
 • •        1344- založení arcibiskupství  v Praze- Arnošt z Pardubic
 • •        1346 se stal římskoněmeckých králem
 • •        1355 se stal římskoněmeckým císařem
 • •        1356- vydal zlatou bulu Karlovu- znovu pobuzuje nezávislost českého státu vůči římskoněmecké říši
 • •        Karel promění Prahu na největší staveniště
 • •        Postavil chrám Svatého Víta- důstojné pohřebiště pro české krále a úschovna korunovačních klenotů
 • •        Nechal vytvořit nové korunovační klenoty
 • •        1348 zakládá Karlovu univerzitu, Nové město pražské, Týnský chrám, Klášter Slovanských mnichů na Slovanech, Karlštejn
 • •        1350- povodeň- zničení Juditina mostu, 1357 položil základní kámen Karlova mostu
 • •        1361- měl s Annou Svidnickou syna Václava IV. – rozmazloval ho, ve 2 letech ho prohlásil českým králem, v 15-ti římskoněmeckým králem
 • •        1378 Karel umírá v 62 letech
 • •        Měl 4. Manželky- Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svidnická, Eliška Komořanská

Václav IV. 1378-1419

 • •        Nebyl tak schopný, jako jeho otec, snažil se uhýbat problémům k alkoholu
 • •        Když nastoupil, začalo papežské schizma a on nevěděl, na jakou stranu jakého papeže se má přiklonit
 • •        Dostal se do konfliktu s církví, příbuznými a se šlechtou
 • •        Byl vězněn svým bratrancem a podruhé bratrem Zikmundem Lucemburským
 • •        1400 byl sesazen jako římskoněmecký král
 • •        1409 vydává Dekret Kutnohorský- upravuje počet hlasů v průměru na univerzitě- je počeštěna
 • •        Cizí studenti i mistři opustí pražskou univerzitu a úroveň klesne

Společenská krize- církevní

 • •        Církev žije v přepychu, ale hlásá opak- kritici církve na půdě univerzity mezi studenty, později mezi kazatele- Husovi předchůdci- Konrád Waldhauser, Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova, Jeroným Pražský
 • •        Požadují, aby se církev vrátila ke skromnosti
 • •        Mistr Jan Hus- učitel a rektor Pražské univerzity, kázal v Betlémské kapli
 • •        Kritizoval majetek, odpustky, prodání církevních úřadů
 • •        Na jeho straně stál i Václav IV.
 • •        Proti Husovi se postavil arcibiskup a papež, dá Husa do klatby
 • •        Hus opouští Prahu a káže na venkově
 • •        1414- svolán kostnický koncil- řeší otázku dvojpapežství
 • •        Zikmund Lucemburský, pozve do Kostnice Mistra Jana Husa
 • •        Vybavil ho listinou, která mu zajišťovala bezpečný pobyt v Kostnici a návrat do Čech
 • •        Když přijel do Kostnice, byl vězněn a nucen k odvolání svých názorů
 • •        To neudělal a byl upálen 6. 7. 1415
 • •        1416 byl upálen Jeroným Pražský
 • •        Napětí v Čechách roste- 1419- Václav IV. vymění konšely na novoměstské radnici a oni zatknou představitele Husitství
 • •        Jan Želivský- kazatel, on vtrhne na radnici a provede 1. Pražskou defenestraci

1. Fáze husitství 1419-1422

 • •        Nové město Pražské- centrum husitství
 • •        Václav IV. Umírá a na trůn má nastoupit Zikmund Lucemburský
 • •        Češi ho odmítají na českém trůnu, ale on se ho nechce vzdát
 • •        Pražané zaútočí na královské posádky na Vyšehradě
 • •        V čele Vyšehradské královské posádky je Jan Žižka, ale přešel na stanu husitů
 • •        Město Tábor se stane husitské centrum
 • •        Nové zbraně: pohyblivá vozová hradba- kdekoliv mohli vytvořit opevněné místo, byli vyzbrojeni vylepšenými zemědělskými nástroji, měli děla a pušky
 • •        Žižka zavedl tvrdou kázeň a zavedl Žižkův vojenský řád- místo a povinnosti každého vojáka
 • •        V Táboře převahují radikální názory- odmítají výzdoby kostelů, zpovědi, půsty, svaté pouti, kněžské funkce může dělat každý i ženy
 • •        1420 bitva u Sudoměře- Žižka využije vypuštěných rybníků a těžkooděnci zapadnou do bahna a husité je lehce pobijí.
 • •        Zikmund chce vládnout Čechům a tak udělá křížovou výpravu na Prahu- Táborité (jedou na pomoc)
 • •        Táborité a Husité se dohodnou na společném programu= čtyři Pražské artikuly- svobodné hlásání slova božího, přijímání pod obojí, sekularizace církevního majetku, trestání smrtelných hříchů rovně všem stavům
 • •        1420- bitva na Vítkově- husité vítězí nad křížovou výpravou
 • •        1421- schází se český zemský sněm v Čáslavi a sesadí Zikmunda z českého trůnu
 • •        Zvolena rada 20-ti správců
 • •        Husité se rozdělí na radikály=(poddaní, chudina) a na měšťanstvo šlechtická opozice
 • •        Tábor- vyhnání diliastů- hodně radikální názory
 • •        Do čela představitelé kališníků a měšťanstva
 • •        1422 v Praze zavražděn radikál Jan Želivský a do čela Prahy měšťanstvo

2. fáze husitství- 1422-1434

 • •        1422- křižáci oblehnou město Žatec
 • •        1423- menší Tábor poblíž Hradce Králové- Žižka se nepohodl a odchází sem
 • •        1424- b. u Malešova- Žižka proti Pražskému měšťanstvu, panské jízdě, Žižka je rozdrtí a organizuje tažení na Moravu i s nimi ovšem u Přibyslavi umírá a jsou poraženi.
 • •        1426- sirotci, táborité a Pražané se spojí a vítězí v bitvě v Ústí nad Labem s křižáky
 • •        1427-b. u Tachova- křižáci (jsou poraženi)
 • •        Husité pořádají spanilé jízdy, kvůli šíření myšlenek a kořisti
 • •        Sepisují se myšlenky do manifestů a rozšiřují se do celé Evropy
 • •        1431-b. u Domažlic- v čele kardinál Cessarini k bitvě nedojde, protože křižáci utíkají před zpěvem husitů. Cessarinimu dochází, že je neporazí, ale že je musí rozvrátit uvnitř
 • •        Koná se i koncil v Basileji, měl se řešit problém kdo nadřazen, jestli papež nad koncilem nebo naopak. Pozváni byli i husité, aby jednali o sporných otázkách
 • •        Na koncil přijíždí husitská delegace v čele s Prokopem Holým
 • •        Měšťanstvo se postaví proti radikálům a viní je, že se nepohodli
 • •        Měšťanstvo vytvoří panskou jednotu- tvořeno kališnickou a katolickou šlechtou a měšťanstvem starého města Pražského
 • •        1434- bitva u Lipan- radikální křídlo Prokopa Holého poraženo a on byl zabit
 • •        Husitství poraženo zevnitř

Čechy po husitství

 • •        Zápory- husitství zničilo kostely, výzdoby, atd…Cizí obchodníci sem nepřicházejí, Čechy předbíhají Evropu o 100 let sekulatizací církevního majetku, v Evropě se to pak nazývá reformace, města jsou na vrcholu moci (získávají církevní majetek), sdružují se městských stavů, Čechy se tak stávají stavovskou monarchií= nesmějí rozhodovat bez svolení stavovského shromáždění
 • •        Tzv. lidové kacířství, představitel Petr Chelčický odsuzuje násilí= naprotivit se zlu násilím> vytváří se jednota bratrská- vychází z názoru Petra Chelčického a husitství
 • •        1436- Zikmund Lucemburský do 1437
 • •        Přijat na základě slibů- nebude omezovat a pronásledovat husity, nebude vypisovat daně, vrátí korunovační klenoty, co odvezl
 • •        Dodržel pouze to, že vrátil korunovační klenoty
 • •        Vyhlášena Basilejská kompaktáta- církev se smiřuje se ztrátou majetku v Čechách, Čechy mají výjimku přijímání pod obojí
 • •        1437- Zikmund při nemoci dává moc Albrechtu Habsburskému

Otázka přijetí Albrechta na český trůn rozdělí na dvě skupiny:

1.     Prohabsburská skupina-katolíci, v čele Oldřich z Rožmberka, využívá nepřítomnosti a nechá Albrechta zvolit českým králem

2.     Protihabsburská skupina- kališníci, v čele Hynek Ptáčník, odjíždí do Polska jednat o jiném panovníkovi

Albrecht Habsburský 1438-1439

 • •        Postaví se mu kališníci a Polsko, i král Uherský
 • •        Turci ohrožují Uhry
 • •        Musí proti nim vytáhnout, Turci zastavují postup a k boji nedojde
 • •        Cestou zpět se nakazí úplavicí a zemře

Ladislav Pohrobek 1440-1457

 • •        Syn Albrechta, narodil se až po jeho smrti
 • •        Pokračuje boj mezi kališníky a katolíky a převažují kališníci v čele s Jiřím z Poděbrad- bez boje ovládá Prahu a stává se českým zemským správcem
 • •        Jiří z Poděbrad je schopný a soustřeďuje ve svých rukou veškerou moc, obnoví chod úřadů, a hospodářství po husitství
 • •        S jeho ambicemi byla spojována smrt Ladislava Pohrobka- zemřel nečekaně v den své svatby, prý ho Jiří otrávil
 • •        Ve 20. Století to bylo vyvráceno, zemřel na Leukemii

Jiří z Poděbrad 1458-1471

 • •        Pochází pouze ze šlechtického rodu
 • •        Jediný český panovník, co byl kališník
 • •        Doba jeho vlády se nazývala království dvojího lidu- respektoval Čechy i Němce i nábožensky
 • •        Katolíci se proti němu, ale postaví Katolická šlechta a měšťanstvo poněmčených měst ve Slezsku a na Moravě
 • •        Papež Pius II. Odmítl uznat Basilejská kompaktáta
 • •        Následník Pavel II. Dá Jiřího do klatby a vyzve Říšské knížata k výpravě proti Čechám
 • •        Výprava se neuskuteční
 • •        Matyáš Hunyzdi= Korvín- Uherský král, který vytáhne proti Jiřímu
 • •        Turci ohrožují Jiřího a celou Evropu- chce najít spojence proti Turkům a tím si chce upevnit pozici v Evropě
 • •        Chce vytvořit organizaci evropských křesťanských panovníků- cíle: společná obrana proti Turkům, řešení vzájemných vztahů mírovými cestami, vzájemná pomoc
 • •        1460- Jedná na dvorech Evropských panovníků o organizaci, ale neúspěšně
 • •        1468- vtrhne na Moravu Matyáš Korvín
 • •        1469- Jiří obklíčí Matyáše u Vilémova a jednají smlouvou, ale Matyáš jí nedodrží a nechá se prohlásit českým králem (vzdorokrálem)
 • •        Válka pokračuje dál, ale Jiří nečekaně umírá, kvůli špatné životosprávě
 • •        Jiří z Poděbrad byl poslední český kral

Vladislav II. Jagelonský 1471-1516

 • •        Jiří budoval silnou centrální monarchii s pevnou mocí krále, ale to s nástupem Jagelonců končí
 • •        Vladislav II. Vládl jen v Čechách, protože zbytek ovládal Matyáš Korvín: Moravu, Slezsko Horní a Dolní (Lužici)
 • •        1490 umírá Matyáš Korvín a Vladislav spojuje všechny země koruny české a stává se se i Uherským králem a přestěhuje se do Uher do Budína
 • •        Česká šlechta na sebe svrhla moc- stavovská monarchie
 • •        Šlechta zaútočí na po pozice město
 • •        Válka stavů: bojuje se o hospodářská práva měst, šlechta upírá právo hlasu na sněmu
 • •        1500- Vladislavské zemské zřízení= základní zákon státu
 • •        Šlechta se na tom podílela a prosadila 2 body- jeden upírá právo na sněmu, druhý soudní pravomoc měst
 • •        1517- Svatováclavská smlouva= města uhájí hlas na sněmu, ale ztratí hospodářská práva
 • •        Šlechta začne podnikat- rozvíjí se obchod díky objevným plavbám

Šlechta zakládá:

1.     Rozvíjí velkostatek- více než roboty je využívána námezdní práce

2.     Chov ovcí pro vlnu-

3.     Rybníkářství- Hlavně na panství Rožmberků, zakladatel je Štěpánek Nebolický- vybudoval síť rybníků a propojil je zlatou stokou, Jakub Krčín z Jelečan- autor 2. rybníků- Rožmberku a Světa

4.     Pivovarnictví- poddaní mohli kupovat pivo pouze od své vrchnosti

Ludvík Dítě 1516-1526

 • •        Sídlí v Budíně, v Praze byl pouze 2x
 • •        Má problém s Turky, ohrožují Uhry
 • •        Ludvík je Uherskou šlechtou donucen, aby vytáhl proti Turkům- b. u Moháče- Turci je porazili a Ludvík při ústupu utone v Dunaji

Ferdinand I. Habsburský

 • •        1515- ve Vídni Habsburkové a Jagellonci uzavřeli dědické smlouvy o vzájemném nástupnictví
 • •        Vzal si Annu Jagellonskou- součást smlouvy k potvrzení nástupnictví na český trůn
 • •        Je to arcikníže rakouský, král český a král Uherský
 • •        Spojil, bylo území a vznikne rakouská monarchie- 1526-1918